Biharugra Község Képviselő-testületének 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hatályos: 2017. 03. 24

Biharugra Község Képviselő-testületének 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

2017.03.24.

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az e rendeletben meghatározott formában, eljárásrendben és feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott, önkormányzati forrású pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás (a továbbiakban: támogatás).

(2) A rendelet célja, hogy Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaival összhangban meghatározza az önkormányzati támogatások körét, a támogatások felhasználását és az azokkal történő elszámolás rendjét.

(3) A képviselő-testület elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.

(4) A képviselő-testület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott szervezetek és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti alapítványok, továbbá a sportról szóló törvény szerinti egyesületek (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(5) Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

b) tagjainak létszáma legalább 10 fő, valamint

c) biharugrai székhellyel, vagy biharugrai tagszervezettel is rendelkezik és

d) a tevékenységét ténylegesen Biharugrán folytatja.

(6) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre, továbbá a pártokra, a munkaadói, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre, az egyházakra és a biztosító egyesületekre.

2. A támogatás formái

2. § (1) A támogatás formája lehet:

a) működési jellegű természetbeni támogatás;

b) működési jellegű pénzbeli támogatás;

c) rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás;

d) rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz, kiadványokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás;

e) visszatérítendő pénzbeli támogatás.

(2) Természetbeni működési támogatás: az önkormányzati ingatlanokban történő alkalmi vagy állandó ingyenes elhelyezés. (Különösen iroda és székhely biztosítása.)

(3) Pénzbeli működési támogatásnak minősül különösen az alapszabály szerinti működéshez szükséges

a) saját székhely fenntartásához, működtetéséhez,
b) technikai berendezések karbantartásához, javításához,
c) a számlavezetéshez,
d) útiköltséghez,
e) ügyviteli, adminisztratív jellegű költségekhez (különösen irodaszer, postaköltség, telefon, internethasználat)
f) a bérjellegű kifizetésekhez (megbízási díjak kivételével),
kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.
(4) Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás: a rendezvény, a program, a pályázat önkormányzati ingatlanban történő ingyenes megvalósítása.
(5) Rendezvényekhez, programokhoz pályázatokhoz, kiadványokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatásnak minősül különösen a rendezvény, a program, a kiadvány vagy a pályázat megvalósításához, lebonyolításához szükséges
a) hirdetéshez,
b) tiszteletdíj kifizetéshez,
c) anyagköltséghez,
d) rezsiköltséghez,
e) szolgáltatás igénybevételéhez,
f) utazási költséghez,
g) szállásdíjhoz,
h) szállítási díjhoz,
i) nyári gyermektáborozáshoz,
j) pályázati önrészhez,
kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.
(6) Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatást az 1. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körön belül elsősorban azon programok, rendezvények, pályázatok esetében indokolt nyújtani, amelyek a szervezet tagságán túl a település lakosságának részvételi lehetőségével valósulnak meg.
(7) Visszatérítendő pénzbeli támogatást elsősorban az úgynevezett utófinanszírozási konstrukcióban megvalósuló pályázatok esetében indokolt nyújtani, megfelelő fedezet és biztosíték kikötése mellett.

3. A pénzbeli támogatás forrása

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében az 1. § (3) bekezdésében megfogalmazott célok megvalósulása érdekében e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosít támogatást a civil szervezetek számára.

(2) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg. A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg.

4. A támogatás igénylése

4. § (1) Támogatás az e rendeletben meghatározott eljárásrendben, elsősorban pályázati úton, vagy kivételes esetben egyedi kérelemmel igényelhető.

(2) Egyedi kérelemmel csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatással érintett cél a pályázati kiírás időpontja előtt valósul meg, továbbá a pályázati kiírás időpontjában nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.

(3) Egyedi kérelem benyújtása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat a kérelmező írásban köteles alátámasztani. Ezt meghaladóan a támogatási kérelem tartalmi elemeire, a benyújtás módjára és a csatolandó mellékletekre a pályázati eljárásra vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(4) A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba.

5. A pályázati eljárás

5. § (1) Támogatás pályázat útján évi egy alkalommal igényelhető. A pályázatokat a képviselő-testület írja ki a jelen rendelet kihirdetése évében április hó 30. napjáig, majd azt követően minden év március hó 30. napjáig.

(2) A pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 15 nappal korábban közzé kell tenni a település hivatalos internetes honlapján és a helyben szokásos módon.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját;

b) a rendelkezésre álló keretösszeget;

c) a finanszírozás módját;

d) a pályázók körét;

e) a pályázati feltételeket;

f) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját;

g) az elbírálás határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(4) A támogatási kérelmet egy példányban az 1. melléklet szerinti adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt kell Biharugra Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségének erre kijelölt ügyintézőjénél személyesen benyújtani.

(5) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;

b) a kérelmező számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;

c) a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;

d) a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;

e) az önrész mértékét;

f) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás-mentességéről;

g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

h) a kérelmező nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

i) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról;

k) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást;

(6) A kérelmező egy alkalommal - legfeljebb 8 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel. A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázat (támogatási kérelem) érvénytelen.

6. A támogatási kérelmek elbírálása

6. § (1) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a benyújtásra nyitva álló határidő lejáratát követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév május hó 30. napjáig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja.

(2) Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat

a) együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;

b) település lakosságát széles körben érinti;

c) településünk hírnevét, ismertségét növeli;

d) hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;

e) a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.

7. A támogatási szerződés

7. § (1) Támogatás kizárólag a támogatásról szóló képviselő-testületi döntést követően megkötött, írásbeli támogatási szerződés alapján nyújtható.

(2) A támogatási szerződést jelen rendelet 3. melléklete szerinti szerződésminta értelemszerű alkalmazása mellett kell elkészíteni és tartalmaznia kell:

a) a felek elnevezését és azonosító adatait;

b) a támogatásról szóló képviselő-testületi határozat megjelölését;

c) a támogatás 2. § (1) bekezdése szerinti formáját;

d) a támogatás összegét vagy természetbeni támogatás esetén a támogatás becsült értékét;

e) a támogatás jellegét (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő);

f) a támogatás célját;

g) a támogatási cél kormányzati funkció szerinti megjelölését;

h) a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz);

i) a támogatás felhasználásának határidejét;

j) a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét és módját;

k) az elszámolásra benyújtandó számlák záradékkal történő ellátására vonatkozó rendelkezést;

l) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit;

m) a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét;

n) visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés ütemezését és esetleges biztosítékait.

8. A pénzbeli támogatás folyósítása

8. § A pénzbeli támogatás folyósítása banki átutalással történik az alábbiak szerint:

a) 50 ezer forint összeget meg nem haladó működési támogatás egy összegben folyósítható a tárgyév június hó 30. napjáig;

b) 50 ezer forintot meghaladó működési támogatás két egyenlő részletben folyósítható a tárgyév június hó 30. napjáig és október hó 30. napjáig;

c) pályázati önerőre vonatkozó támogatás csak azt követően folyósítható, ha a pályázó a programhoz szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolta;

d) a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatás a megvalósulás tervezett időpontja előtt legfeljebb 1 hónappal korábban folyósítható.

9. Az elszámolás rendje

9. § (1) A támogatás csak az erről szóló döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Az ettől eltérő célú felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a képviselő-testület ehhez előzetesen írásban hozzájárult és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosították.

(2) A támogatott köteles a támogatásról a megvalósított cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig tételesen elszámolni.

(3) Az elszámoláshoz csatolni kell

a) az abban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát);

b) szakmai beszámolót.

(4) A támogatottnak a számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….Ft összeg) Biharugra Község Önkormányzata felé elszámolva a …..számú támogatási szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít.

(5) Az elszámolásokat a képviselő-testület ellenőrzi, valamint dönt a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról.

(6) Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján nem állapítható meg minden kétséget kizáró módon, hogy a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel a támogatást, egy alkalommal - legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel, melynek a támogatott köteles eleget tenni.

(7) Nem támogatható és nem számolható el:

a) továbbadott támogatás (segélyezés, tombolatárgy vásárlása);

b) országos, megyei vagy régiós ernyőszervezet tagdíja;

c) üzemanyagköltség (kivéve meghívóval és hivatalos útiszámlával ellátott utazási költség);

d) saját tagok saját rendezvényre szóló étkezési számlája.

10. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás

10. § (1) Amennyiben a támogatott

a) jelen rendelet megsértésével, valótlan adatok közlésével, vagy más módon jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, vagy
b) az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, vagy
c) az elszámolás során a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, vagy
d) a támogatás összegét a szerződésben és a jelen rendeletben foglalt céloktól eltérően használja fel,
köteles a támogatás összegét az önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel együtt visszafizetni.
(2) A támogatói szerződés lejáratától számított 5 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban - az egyéb jogkövetkezmények alkalmazása mellett - az a szervezet, amely
a) a támogatási kérelmében valótlan adatot szolgáltatott;
b) a kapott támogatást a kérelemben megjelölt céltól eltérően használta fel;
c) a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be;
d) elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
(3) Nem nyújtható támogatás olyan szervezet részére,
a) amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
b) amelynek köztartozása van;
c) amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési vagy önkormányzati választás során jelöltet állítottak, vagy jelölt érdekében kampánytevékenységet végeztek;
d) amely olyan tevékenységet végez, melynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja, valamint
e) pártok, politikai tömegmozgalmak, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek részére.

11. Civil adatbázis

11. § (1) Biharugra Község Önkormányzata a 4. melléklet szerinti adatlapon benyújtandó tartalommal Civil Adatbázist vezet a településen bejegyzett és működő civil szervezetekről.

(2) A támogatást igénylő szervezeteket kivéve az adatlap kitöltése önkéntes.

(3) Az adatlapot egyszer kell kitölteni, majd ezt követően elegendő arra vonatkozóan nyilatkozatot tenni, hogy az adatokban változás nem történt.

(4) Adatváltozás esetén a változásokat az adatbázisban történő átvezetés érdekében 15 napon belül be kell jelenteni.

(5) A jegyző nyilvántartást vezet a rendelet hatálya alá tartozó támogatásokról. A nyilvántartás tartalmazza különösen:

a) a támogatott nevét;

b) a támogatás célját;

c) a támogatás összegét vagy becsült értékét;

d) a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz);

e) az iktatószámot;

f) a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét;

g) a szerződés aláírásának dátumát;

h) a támogatás kifizetésének dátumát;

i) a támogatással való elszámolásnak a határidejét.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet mellékletei:

1. melléklet: Támogatási kérelem - önkormányzati támogatás igényléséhez;

2. melléklet: Nyilatkozat - önkormányzati támogatás igényléséhez;

3. melléklet: Támogatási szerződésminta - Vissza nem térítendő pénzbeli önkormányzati támogatáshoz;

4. melléklet: Adatlap - Biharugra község közigazgatási területén működő civil szervezetekről;

(2) A rendelet 7. § (2) g) pontjára vonatkozó előírást a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
(Önkormányzati támogatás igényléséhez)

1. A támogatást kérő adatai

Név: ……………………………………………………………………………………………

Székhely: ………………………………………………………………………………………

Bírósági nyilvántartási száma:…………………………………………………………………...

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………

Adószám: ………………….……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

Számlavezető pénzintézet neve:…………………………………………………………………

2. A támogatást kérő képviseletére jogosult személy adatai:

Név:………………………………………………………………………………………………

Cím: …...…………………………………………………………………………………………

Telefon: ….……………………………………………………………………………………..

E-mail cím: .…………………………………………………………………………………….

3. Támogatandó cél megnevezése:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Támogatandó cél bemutatása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Támogatandó cél megvalósításának tervezett időtartama:

Kezdő időpont: …………………………………….

Befejező időpont: …………………………………….

6. Támogatandó cél tervezett költségvetése:

6.1. Kiadások: Összege:

1. Személyi jellegű kiadások ………………..... forint

2. Személyi jellegű kiadások járulékai …………..…………. forint

3. Anyagköltség …………...…………..forint

4. Bérleti díj ……………………… forint

5. Rezsiköltség ………….…………. forint

6. Szállítási költség …………….…………forint

7. Utazási költség ……………………… forint

8. Szervezési költségek, reklám ……………………… forint

9. Egyéb költségek részletezve

…………………………. ……………………… forint

……………………… ……………………… forint

…………………………. ……………………... forint

KIADÁSOK ÖSSZESEN: ……………………... forint

6.2. Tervezett bevételek: Összege:

1. saját forrás: ……………............... forint

2. közreműködők hozzájárulása: ……………………… forint

3. egyéb forrás: ……………………… forint

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ……………………… forint

7. AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ……………………… forint

8. Nyilatkozatok1

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a támogatást kérőnek az önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége: van - nincs.

2. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében más támogatási kérelmet benyújtottunk - nem nyújtottunk be.

3. Igényelt-e az előző évben Biharugra Község Önkormányzatától támogatást: igen – nem. Amennyiben igen, a kapott támogatás összege: ……………….. Ft.

4. A támogatási kérelemben foglalt adatok kezeléséhez, valamint az esetlegesen kapott támogatással kapcsolatos adatok (támogatott neve, támogatási cél és összeg) Biharugra község internetes honlapján történő közzétételéhez hozzájárulok - nem járulok hozzá.2

5. Kijelentem, hogy a támogatási feltételeket elfogadom - nem fogadom el.3

6. Kijelentem, hogy a helyi Civil adatbázisban rögzített adataimban változás nem történt – változás történt.4

9. Csatolt mellékletek felsorolása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum: ……………………………………………….


……………………………………..

a képviseletre jogosult cégszerű aláírása

2. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
(Önkormányzati támogatás igényléséhez)
Támogatást igénylő szervezet neve:………………………………………………………………….......
Támogatást igénylő székhelye: …………………………………………………………………………..
Alulírott …………………………………………………….…………... támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy jelen jognyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy (X-szel jelölje):
- A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet. /Ávr./ 82. §).
- A támogatást igénylő az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül (átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom).
- A támogatást igénylőnek jelen nyilatkozat megtételekor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy bárminemű egyéb köztartozása.
- A támogatást igénylő a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jogosult államháztartási alrendszerekből támogatást igénybe venni, abból kizárva nincs.
Kijelentem továbbá, hogy személyemmel és az általam képviselt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

- nem áll fenn;

- fennáll a 6. § (1) bek. pontja(i) alapján.

A 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

- nem áll fenn;

- fennáll a 8. § (1) bek pontja(i) alapján.

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetéséről az alábbiak szerint intézkedtem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum: ……………………………………………….


……………………………………..

a képviseletre jogosult cégszerű aláírása

1

A megfelelő aláhúzandó.

2

A nyilatkozat elmaradása a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

3

A nyilatkozat elmaradása a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

4

Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a szervezet előzőleg már regisztrálta magát a helyi Civil adatbázisban!! Amennyiben ez még nem történt meg, a regisztráció a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével lehetséges.