Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Örménykút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11- 2025. 12. 30

Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Örménykút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Örménykút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés főösszege, bevételi és kiadási előirányzatai

2. § Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi

a)1 bevételi főösszegét 213 809 ezer forintban,

b)2 kiadási főösszegét 213 809 ezer forintban,

c) egyenlegét 0 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A költségvetési egyenleg összege -105 360 ezer forint.

(2) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételének bevételi előirányzata 106 115 ezer forint.

8. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló

a)3 általános tartalék összege 2 995 ezer forint,

b) céltartalék összege 0 ezer forint.

9. § Az önkormányzat egyéb működési célú és egyéb felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet részletezi.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés módosításának szabályai

14. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 15. §-ban meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat bevételeit és kiadásait pótelőirányzat, illetve elnyert támogatás esetében a pótelőirányzat, támogatás összegéig módosítsa,

b) a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

16. § Tartalék felhasználásáról kizárólag a képviselő-testület dönthet.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Kötelezettségvállalásra kizárólag a kiadási előirányzatok terhére, a kiadási előirányzatok korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegéig kerülhet sor.

18. § A polgármester 500 000 forintos értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1

A 2. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a) pontja az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.