Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2024. 12. 30

Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.05.25.

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Örménykút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat).

2. Bevételek, kiadások és a maradvány összege

2. § Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) 214 469 ezer forint bevétellel,

b) 108 354 ezer forint kiadással,

c) 106 115 ezer forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

3. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat egyéb működési célú és egyéb felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet részletezi.

8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2021. évi létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.