Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) és h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Telkibánya községben határozatlan időre bevezeti az építményadót, a magánszemélyek kommunális adóját, a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót.

Építményadó

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke építményenként 600.-Ft./m2 .

(3) Mentes az adó alól az az építmény:

a) amely után a magánszemélyek kommunális adóját kell megfizetni,

b) amelyet kereskedelmi tevékenység, szálláshely-szolgáltatási tevékenység céljára használnak.

Magánszemélyek kommunális adója

3. § (1) Az adó évi mértéke ingatlanonként, illetve lakásbérleti jogonként 20.000.-Ft.

(2) A Telkibánya településen állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok 60 % adókedvezményben részesülnek.

(3) Mentes az adó alól:

a) az önálló ingatlanként nyilvántartott garázs,

b) az építési tilalom alatt lévő beépítetlen telek,

c) a közterületi útkapcsolattal nem rendelkező ingatlan.

Helyi iparűzési adó

4. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

Idegenforgalmi adó

5. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.-Ft.

Vegyes rendelkezések

6. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

7. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.