Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 08. 25

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-ának (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség véleményének kikérésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

 • a) a települési hulladékra,
 • b) a hulladékgazdálkodásra,
 • c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
  • ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),
  • cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 • a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;
 • b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,
 • c) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,
 • d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjtésére, elszállítására és annak kezelésére.

4. § (1) A közszolgáltatási terület: Dédestapolcsány Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34. §. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

 • a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,
 • b) a díjpolitika elveit
 • c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,
 • d) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket
 • e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,
 • f) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.
 • g) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,
 • h) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6. §

7. §

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

8. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére köteles biztosítani és a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.

9. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.

10. § (1) A települési hulladék gyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

 • a) szükség szerint, de minimum havonta egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;
 • b) kéthetente házhoz menő szelektív csomagolású hulladékgyűjtést és szállítást végez;
 • c) a biohulladék gyűjtését minden év november hónapban egy alkalommal biztosítja az általa rendszeresített biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák alkalmazásával;
 • d) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a részére biztosított és a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11. § (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

 • a) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;
 • b) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;
 • c) a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez biztosítani, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 7. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a 15. § (1) és (2) bekezdésére.

d)biztosítani, hogy tőle a szolgáltatás igénybevevői - külön díjazás ellenében - gyűjtőedényeztet bérelhessenek, vagy vásároljanak;

e) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

f) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

g) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék – vegyes hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) - rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

13. § (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében

 • a) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,
 • b) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,
 • c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát.

4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

14. § Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

15. § Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.

5. A közszolgáltatás szünetelése

A beépítetlen, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

16. § (1) Szünetel a közszolgáltatás a beépítetlen ingatlant érintően mindaddig, amíg az ingatlanon emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve.

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(4) Ha a szünetelés (1) és (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

6. Hulladékszállítás rendje

17. § (1) A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen:

a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben vegyes hulladék esetén heti egyszeri alkalommal, házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék

(szelektív hulladék) esetén kéthetente egyszeri alkalommal történik.

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban. Az átszervezés tényéről a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(4) Ha gyűjtő edényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a közszolgáltatónak a lakosságot tájékoztatnia kell.

7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések

18. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

18/A. §

19. § (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

20. § (1) A közszolgáltató által bérlemény formájában, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató által bérlet útján biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata miatt az ingatlanhasználó érdekeltségi körében keletkezett kárt, az edény megsemmisülését az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a kárt megtéríteni és a gyűjtőedény közszolgáltató általi pótlásáról, kicseréléséről, javításáról gondoskodni.

(3) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

21. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

22. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a gyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz ( 1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. Az ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

23. § (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

24. § (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya:

 • a) 60 literes gyűjtőedény esetén 18 kg,
 • b) 120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg ,
 • c) 240 literes gyűjtőedény esetén 50 kg .
 • d) 1 100 literes gyűjtőedény esetén 250 kg.

(3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

25. § (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik.

8. Lomtalanítás

26. § (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

9. A közszolgáltatási díj

27. § (1) Az ingatlanhasználó által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának teljes körű beszedéséről a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) gondoskodik.

(2) A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel.

(3) Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.

10. A közszolgáltatási díj kedvezményekre vonatkozó szabályok

28. § (1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a beépítetlen, az időlegesen használt vagy nem használt ingatlan esetében arra az időre, amíg a közszolgáltatás igénybevétele a 16. § szerint szünetel.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ingatlanon a szünetelés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot elszállítja, adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

11.Záró rendelkezések

29. § (1) A rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 11. § (1) bekezdés c.) pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2007.(III.21.) rendelet és az azt módosító 11/2007.(VIII.21.), 12/2008.(V.14.), 23/2008.(XII.22.), 15/2009.(X.28.), 17/2009.(XI.26.) és a 24/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet.