Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 13/2019 (X.11.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 10. 12- 2020. 04. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


  1. §


A rendelet hatálya Hangony község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


A támogatás feltételei


2. §


Az önkormányzat természetbeni támogatásként tüzelőanyagot biztosít barnakőszén formájában annak a kérelmezőnek, aki lakhatáshoz kapcsolódó lakhatási támogatásban részesül.


A támogatás igénylésének menete


3. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul, melyet 2019. november 15-ig lehet előterjeszteni az önkormányzat hivatalánál.


(2) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2019. november 30. napjáig dönt.


(3) A döntést követően 2020. február 17-ig a polgármester gondoskodik a barnakőszén kiszállításáról.


(4) A barnakőszén átvételét a jogosult tüzelőanyag a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(5) A barnakőszén szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.


(6) A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 9. pontja szerinti, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása elnevezésű előirányzat.Záró rendelkezések


4. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 30. napján hatályát veszíti.
                        Kovács Szilárd sk.                                               Ivánkó Sándor sk.  

                           polgármester                                                           jegyző
A rendelet kihirdetésre került 2019. október 11. napján.
                                                                                                   Ivánkó Sándor sk.

                                                                                                          jegyzőMellékletek