Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 11/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelete Hangony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről részleges hatálytalanításáról

Hatályos: 2019. 03. 27- 2019. 03. 27

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 11/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete Hangony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről  részleges hatálytalanításáról következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1. §


  1. E rendelet hatálya Hangony község 087/1 helyrajzi számú területére terjed ki.
  2. E rendelet jóváhagyásával a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 11/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete Hangony Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről a jelen rendelet 1.§ (1)  bekezdése és az 1. sz. melléklet szerint körbehatárolt területére érvényét veszíti.
  3. A 11/2002.(VI.25.) öhatálytalanítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.


Záró rendelkezések


2. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Kovács Szilárd sk.                                                                Henyecz Sándorné sk.

                   polgármester                                                                              jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2019. március 26-án.                                                                                                          Henyecz Sándorné sk.

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek