Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 26- 2019. 03. 27

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §  (3) bekezdés b. pontjában 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében a 132.§ (4) bekezdés a) és g) pontjában és a 134/E. § -ban,   kapott felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról  és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és  szociális ellátásokról  módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


  1. Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testület a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásrólés az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról ésszociális ellátásokról 17. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


A (4) bekezdés szerinti időtartamot folyamatosnak kell tekinteni, ha a folyamatos biztosításban, vagy a (7) bekezdés szerinti munkavállalási időtartamban a (4) bekezdés szerinti időtartam 10 %-át meg nem haladó megszakítás van.


  1. Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testület a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásrólés az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról ésszociális ellátásokról 17. § kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:


A (4) bekezdés szerinti időtartamba beleszámít a hitelt érdemlően igazolt külföldi munkavállalás időtartama is. 


2.§


Jelen rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Kovács Szilárd sk.                                                                     Henyecz Sándorné sk.

                polgármester                                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetésre került 2019. március 26-án.                                                                                                          Henyecz Sándorné sk.

                                                                                                                   jegyző