Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29- 2019. 05. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hangony  Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi módosításáról  az alábbiakat rendeli el:


 1. §


Hangony  Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi


költségvetési bevételét

379.507.991 Ft-ban

költségvetési kiadását

547.997.948 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

- 168.489.957 Ft-banállapítja meg.


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


366.301.361 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

175.005.531 Ft

Személyi juttatások

  25.855.548 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119.866.678 Ft

Dologi kiadások

  26.932.591 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

  18.641.013 Ft

Egyéb működési célú kiadások ebből:

      

       251.743 Ft     


 • Előző évi elszámolásból származó befizetés

                        


 • Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


 • Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre


 • Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

  4.649.000 Ft

 • Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


 • Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


 • Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre


 • Árkiegészítések, támogatások


 • Kamattámogatások

  13.740.270 Ft

 • Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

181.696.587 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  59.564.295 Ft

Beruházások

    5.827.819 Ft

 • ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás


  119.174.292 Ft

Felújítások

    95.516.135 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

  2.958.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

  

 • Egyéb felhalmozási kiadások


                   - Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre


                    -Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

  2.955.000 Ft

                   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  


                    -Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre


                   - Lakástámogatás

          3.000 Ft

                   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre


Tartalék

      6.032.055 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2. §


A költségvetés bevételeit és kiadásait érintő módosítások


 1. Az alaprendelet 1.1. melléklete,1.2. melléklete, 1.3 melléklete, 1.4 mellékletet,2.1. melléklete, 2.2. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 9.1, 9.2., 9.3. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1. melléklete, 1.2. melléklete, 1.3 melléklete, 1.4 melléklete, 2.1. melléklete, 2.2. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 9.1.,9.2., 9.3. melléklete lép.
 2. A többletbevételeket és azok felhasználását a 10. melléklet, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokat a 11. melléklet tartalmazza.


3. §


Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.Kovács Szilárd sk.                                                          Henyecz Sándorné sk.

  polgármester                                                                         jegyzőA rendelet 2019. május 29-én 15 óra 15 perckor kihirdetésre került.


                                                                                    Henyecz Sándorné sk.

                                                                                               jegyző

Mellékletek