Hangony Község Polgármesterének 5/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 30- 2020. 04. 30

Hangony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 15/A. §-sal egészül ki:


„Koronavírushoz kapcsolódó ideiglenes támogatás


15/A. §


(1) Koronavírushoz kapcsolódó ideiglenes támogatásban részesül az a hangonyi lakos, aki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében került keresőtevékenységét hátrányosan érintő rendkívüli élethelyzetbe.

(2) Koronavírus járvánnyal összefüggő rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a veszélyhelyzet kihirdetését követően a kérelmező

a) munkaviszonya a járvánnyal hátrányosan érintett ágazat szerinti foglalkoztatónál megszűnt,

b) munkaviszonyát bármely ágazat szerinti foglalkoztatónál a járvánnyal igazolható összefüggésben szüntették meg,

c) korábbi keresőtevékenységét a járvánnyal összefüggő ok miatt folytatni nem képes.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti keresőtevékenységnek kell tekinteni minden olyan igazolt jogviszonyt, amelyből a kérelmezőnek a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően rendszeres jövedelme származott.

(4) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kérelmező szerepel az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában.

(5) A támogatás odaítéléséről a kérelem benyújtását követő 8 napon belül a polgármester dönt.

(6) A kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, amely a (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetet alátámasztja.

(7) A támogatás összege legfeljebb havi 100.000 Ft, és legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetése szerinti hónapot követő hat hónap időtartamra lehet megállapítani.

(8) A támogatás havi összegéről és a támogatás időtartamáról a kérelmező rendkívüli helyzetének jellegére tekintettel a polgármester dönt.

(9) A támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatás odaítélésének bármely feltétele a megállapított támogatási időtartam alatt megszűnik.”


2. §


A Rendelet 6. §-a következő bekezdéssel egészül ki:


(8) A kérelem benyújtója okirattal köteles igazolni a támogatás tárgyát képező ingatlan használatának jogszerűségét, amennyiben nem tulajdonosa az ingatlannak.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                 Kovács Szilárd sk.                                         dr. Sallai Attila sk.

                     polgármester                                                    jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2020. április 29.

                                                                                 


dr. Sallai Attila sk.

       jegyző


Mellékletek