Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 07. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hangonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lefolytatott egyeztetést követően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Hangony Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi szintérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.


2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások


2. §


(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszíne a Hangony Községi Könyvtár Közösségi Térben;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

d) közösségi színtér díjmentes használata.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetését célzó tevékenységek támogatása, a helyi művelődési szokások gondozása;

b) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programok, tevékenységek szervezése;

c) önkéntes tevékenységek támogatása, önkéntességgel kapcsolatos programok szervezése;

d) a helyi önszerveződő civil szervezetek tevékenységének támogatása;

e) helyi társadalom közösségi életének segítése;

f) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében, az esztétikai élmények megéléséhez közművelődési rendezvények szervezése;

g) méltó megemlékezés a nemzeti ünnepekről;

h) a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.


3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja


3. §


Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait a Hangony Községi Könyvtár (3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 72.) Közösségi Színtér működtetésével látja el.4. A közművelődési tevékenység finanszírozása


4. §


Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a Hangony Községi Könyvtár Közösségi Színtér működését költségvetésből finanszírozza, amelynek forrása központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

Az önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.


5. Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a helyi közművelődési tevékenységről szóló 10/2002. (VI.25.) rendelete.Kovács Béla Szilárd sk.                                                 dr. Sallai Attila sk.

                                polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került 2020. június 30. napján.


                                                                                                           dr. Sallai Attila sk.

                                                                                                                  jegyző