Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16

Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Szociális rászorultságtól függő és egyéb támogatások formái:)

 • „j) hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás
 • k) veszélyes fa kivágásának támogatása”

3. § (1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) környezettanulmányt végezhet.”

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az életvitelszerű településen élés ellenőrzése céljából a Hivatal környezettanulmányt készít és ellenőrzi a rendelkezésre álló nyilvántartásokat.”

4. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Rendkívüli vis-maior esetben (súlyos természeti csapás vagy a települést érintő károk: földrengés, árvíz, belvíz, robbanás, tűzeset, tűzvész) a rendkívüli települési támogatásra jogosult az a család, amelyben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a hússzorosát. A rendkívüli vis-maior esetben a döntést hozó legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege ötszörösének megfelelő mértékű rendkívüli települési támogatást állapít meg.”

5. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A mikuláscsomag értéke maximum személyenként 2.000,- Ft/év.

(4) Élelmiszercsomag értéke maximum személyenként 7.000,- Ft/év.”

6. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet „Közkifolyóról használt ivóvíz” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Veszélyes fa kivágásának támogatása”

7. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet „Veszélyes fa kivágásának támogatása” alcíme a következő 13. §-sal egészül ki:

„13. § (1) A polgármester veszélyes fa kivágásának támogatása címén települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló kérelmező részére, akinek a tulajdonában lévő ingatlanon élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fás szárú növény található, és a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fás szárú növény kivágásáról az Önkormányzat külső szolgáltató útján gondoskodik.”

8. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tanulást elősegítő támogatásra jogosult az a 22. életévét be nem töltött, 10., 11., 12 és 13. évfolyamos tanuló, aki:

 • a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézménnyel,
 • b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője az adott iskolai tanév első napján hangonyi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hangonyon él,
 • c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt ért el az előző tanév végén, amely átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele,
 • d) az előző tanévben igazolatlan hiányzása nincs.”

9. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet „Koronavírushoz kapcsolódó ideiglenes támogatás” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás”

10. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet „Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás” alcíme a következő 15/A–15/G. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján a Képviselő-testület hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás címén települési támogatást biztosít lakás vásárlásához az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves keret terhére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakás: a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott ingatlan.

(3) A támogatás kizárólag a lakás megvásárlását megelőzően igényelhető.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a tulajdonosok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eladási szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza a kérelem alapját képező ingatlan vételárának megjelölését.

15/B. § (1) Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászoruló, egy háztartásban élő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan Hangony község közigazgatási területén, a 2. melléklet szerinti hátrányos helyzetű településrészeken élnek, és az együttköltözők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) A hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatást az egy háztartásban élők kizárólag együttesen igényelhetik.

(3) A támogatás odaítélésének nem feltétele, hogy a kérelmezők a lakást közösen vásárolják.

(4) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kérelmezők vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő tíz évig folyamatosan és életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban laknak.

15/C. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás mértéke a kérelemben megjelölt ingatlan vételárának értéke, de legfeljebb 2.000.000,- Ft – azaz Kettőmillió Forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét csökkenteni kell a kérelmezők tulajdonában álló ingatlanvagyon értékével.

15/D. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon – az abban szereplő mellékletekkel – a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelmet a polgármester a soron következő ülésen terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A támogatás iránt benyújtott kérelmeket Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete beérkezési sorrendben bírálja el.

(4) A 15/E. § (4) bekezdése szerint újra benyújtott kérelem esetén az első kérelem beérkezésének időpontja az irányadó a (3) bekezdés szerinti beérkezési sorrend vizsgálatakor.

15/E. § (1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

(2) Nem adható támogatás, ha

 • a) a támogatás alapjául megjelölt vételár meghaladja az ingatlan értékének 110%-át,
 • b) a képviselő-testület által a hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott.

(3) A (2) bekezdés a) pontja és a 15/C. § (3) bekezdése szerinti értékek vizsgálata érdekében a Hivatal adó- és értékbizonyítványt állít ki, vagy értékbecslést készíttet.

(4) A kérelem (2) bekezdés b) pontja szerinti elutasítása esetén, a kérelem a lakás megvásárlásának évét követően újra beadható.

15/F. § (1) A képviselő-testület által odaítélt támogatás kifizetésének feltétele

 • a) a támogatottak és a Hangony Községi Önkormányzat közötti támogatási szerződés megkötése, valamint
 • b) a támogatás odaítélésétől számított 180 napon belül az adás-vételi szerződés egy eredeti példányának benyújtása, amiben az ingatlan vásárló kérelmezők vállalják, hogy a Hangony Községi Önkormányzat javára a támogatással érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban
  • ba) a 15/B. § (4) bekezdése szerinti időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom valamint
  • bb) a támogatási szerződés megszegése esetére az ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételárával egyező értékű vételi jog

  kerül bejegyzésre.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 180. nap letelte után kifizetés nem kérhető.

(3) A támogatás kifizetéséről az (1) bekezdésben rögzített iratok benyújtását követő 15 napon belül az adásvételi szerződésben megjelölt eladó számlájára történő utalással a Hivatal gondoskodik.

15/G. § (1) A kérelmezőt a támogatás visszafizetésére kell kötelezni, ha

 • a) a támogatási szerződést megszegi, vagy
 • b) megállapítást nyer, hogy a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vették igénybe.

(2) A támogatási szerződés megsértését jelenti, ha támogatott a támogatással érintett ingatlant a 18. § (1) bekezdése szerinti időtartamon belül eladja, bérbe adja, használatát bármilyen módon másnak átengedi.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszafizetendő támogatás összege a 15/F. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén beszámítható. ”

11. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben foglalt feltételek alapján a Képviselő-testület fiatalok otthonteremtési támogatása címén települési támogatást biztosít Hangony Község közigazgatási területén a rendelet hatálybalépését követően történt lakóház vásárlásához az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves keret terhére.”

12. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatásra jogosultak azok a

 • a) felsőfokú szakképesítéssel,
 • b) érettségivel,
 • c) középfokú szakképesítéssel

rendelkező szociálisan rászoruló házastársak, élettársak, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, akik közül legalább az egyikőjük életkora 45 év alatt van, valamint az együttköltözők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.”

13. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmény vizsgálata érdekében a Hivatal adó- és értékbizonyítványt állít ki.”

14. § (1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület által odaítélt támogatás kifizetésének feltétele,
a támogatással érintett ingatlanban állandó lakcím létesítése,)

 • „ba) lakóházvásárlás előtt az előzetes kérelem alapján megítélt támogatás esetén a támogatás odaítélésétől számított 180 napon belül, az adás-vételi szerződés eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása,”

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás kifizetéséről az (1) bekezdésben rögzített iratok benyújtását követő 15 napon belül - a polgármester utalványozását követően - a kérelmező által kért számlára történő utalással a Hivatal gondoskodik.”

15. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet „A szociális szolgáltatások igénybevételének módja,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szociális szolgáltatások igénybevételének módja, a szociális rászorultság meghatározása és eljárási szabályok”

16. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellátás iránti kérelmet a Hivatalnál lehet benyújtani.”

17. § (1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

18. § Hatályát veszti a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet

 • a) 3. § (4) bekezdése,
 • b) „Lakhatási támogatás egyéb jogosultsági feltétele” alcím címe,
 • c) 6. § (1) bekezdés b)–f) pontja,
 • d) 7. § (3) bekezdése,
 • e) „A támogatás felhasználása” alcím címe,
 • f) „A támogatásban részesíthetők köre” alcím címe,
 • g) „A fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételének különös feltételei” alcím címe,
 • h) „A támogatás formája és mértéke” alcím címe,
 • i) „A kérelem benyújtása, elbírálása” alcím címe,
 • j) „Kizáró okok” alcím címe,
 • k) „A támogatás kifizetése” alcím címe,
 • l) „A támogatás visszafizetése” alcím címe,
 • m) „A szolgáltatások formái” alcím címe,
 • n) „a szociális rászorultság meghatározása és eljárási szabályok” alcím címe.

19. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

Hátrányos helyzetű településrészek

1. Ady Endre út 22-től 56-ig

2. Kossuth Lajos út 1-től 65-ig

3. Rákóczi Ferenc út 90-től 106/1-ig

4. Rákóczi Ferenc út 101-től 127-ig

5. Rákóczi Ferenc út 52-től 72-ig

6. Rákóczi Ferenc út 200-tól 246-ig

7. Rákóczi Ferenc út 209-től 229-ig

8. Rózsa út 1-től 17-ig”