Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 4/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 03. 12

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                            Kovács Béla Szilárd sk.                               dr. Sallai Attila sk.

                                  polgármester                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021. március 11. napján.

                                                                                 dr. Sallai Attila sk.

                   jegyző


Mellékletek