Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 03. 12

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §  (3) bekezdés b. pontjában 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában és a 134/E. § -ban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                          Kovács Béla Szilárd sk.                                             dr. Sallai Attila sk.

                                polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került 2021. március 11. napján.

                                                                                 dr. Sallai Attila sk.

                     jegyző


Mellékletek