Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 26- 2021. 03. 26

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §  (3) bekezdés b. pontjában 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában és a 134/E. § -ban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (6) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.”


 1. §


A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„Tanévkezdéshez kapcsolódó támogatás

9. §

(1) Tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásban részesül a tanulói jogviszonyt igazoló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő óvodás, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek törvényes képviselője, valamint a felsőfokú nappali tanulmányokat folytató és azt igazoló hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát, és a településen bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.

(3) A támogatás mértéke:

a) óvodás esetében: 5000,- Ft/év

b) általános iskolás esetében: 10.000,- Ft/év

c) középiskolás esetében: 15.000,- Ft/év

d) felsőfokú nappali tanulmányokat folytató hallgatói jogviszonyban álló diák: 20.000,- Ft/év.     1. §


A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Időkorúak támogatása

10. §

(1) Időskorúak támogatása címén idősek világnapja alkalmából támogatásban részesül az a 65. életévét betöltött lakos, aki a településen bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(2) A támogatás mértéke 10.000,- Ft/év.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.


4. §


A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

11. §


 1. Mikuláscsomag formájában karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermeknek a törvényes képviselője, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.
 2. Élelmiszercsomag formájában karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül az a településen állandó lakóhellyel rendelkező 70. évét betöltött személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.
 3. A mikuláscsomag értéke maximum személyenként 1.500,- Ft/év.
 4. Élelmiszercsomag értéke maximum személyenként 5.000,- Ft/év.
 5. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyt a támogatás jogosultja írásbeli nyilatkozatával igazolja.”


 1. §

Hatályát veszti a R. 13. §-a. 1. §

Hatályát veszti a R. 15/A. §-a.


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                          Kovács Béla Szilárd sk.                                            dr. Sallai Attila sk.

                                 polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került 2021. március 25. napján.

                                                                                 dr. Sallai Attila sk.

                  jegyző