Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 345 909 799 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 453 506 017 Ft költségvetési kiadással
  • c) -107 596 218 Ft költségvetési egyenleggel
  • d) 196 571 581 Ft finanszírozási bevétellel
  • e) 818 675 Ft finanszírozási kiadással
  • f) 195 752 906 Ft finanszírozási maradvánnyal
  • g) 761 834 792 Ft összes teljesített bevétellel
  • h) 574 658 184 összes teljesített kiadással
    hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása kimutatást a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás az értékek nélkül nyilvántartott eszközökről a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 33. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 34. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

212 339 532

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

122 126 059

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

33 710 700

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

46 163 997

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

2 618 998

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

247 665 941

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

247 665 941

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 781 288

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

27 800 000

10 141 106

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

137 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

11 650 000

6 154 931

6 154 931

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

3 848 866

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

18 464 242

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

3 196 022

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

5 653 177

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

3 196 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

2 539 911

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

3 201 666

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 017

6 017

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

285 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

285 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

345 909 799

498 644 628

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

147 785 446

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

147 785 446

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

76 506 688

115 404 718

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

107 038 218

107 038 218

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

196 571 581

263 190 164

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

542 481 380

761 834 792

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

403 408 664

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

209 961 074

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

27 148 835

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

120 657 415

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

18 705 924

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

26 935 416

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

2 966 662

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

16 588 746

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

56 928 495

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

30 940 517

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

25 987 978

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

460 337 159

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

114 321 025

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

76 506 688

107 038 218

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

114 321 025

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

574 658 184

574 658 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-107 596 218

38 307 469

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

195 752 906

148 869 139

148 869 139

2. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

212 339 532

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

122 126 059

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

33 710 700

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

46 163 997

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

2 618 998

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

247 665 941

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

247 665 941

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 781 288

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 150 000

10 141 106

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

137 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

39 800

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 115 131

6 154 931

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

3 848 866

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

18 464 242

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

3 196 022

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

5 653 177

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

3 196 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

2 539 911

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

3 201 666

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 145

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

872

6 017

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

285 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

285 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

498 644 628

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

147 785 446

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

147 785 446

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

115 404 718

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

107 038 218

107 038 218

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

120 064 893

263 190 164

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

454 324 692

761 834 792

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

403 408 664

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

209 961 074

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

27 148 835

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

120 657 415

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

18 705 924

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

26 935 416

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

2 966 662

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

16 588 746

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

56 928 495

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

30 940 517

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

25 987 978

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

460 337 159

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

114 321 025

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

76 506 688

107 038 218

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

114 321 025

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

574 658 184

574 658 184

187 176 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-119 246 218

38 307 469

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

119 246 218

148 869 139

148 869 139

3. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

NEMLEGES

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

40 395 600

69 583 914

69 583 914

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 395 600

69 583 914

69 583 914

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 395 600

69 583 914

69 583 914

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

916 680

917 876

917 876

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

916 680

917 876

917 876

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

916 680

917 876

917 876

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

41 312 280

70 501 790

70 501 790

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

41 312 280

74 393 203

74 393 203

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

61 094 100

61 094 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

9 919 896

9 919 896

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

3 379 207

3 379 207

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

41 312 280

74 393 203

74 393 203

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

41 312 280

74 393 203

74 393 203

-3 891 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-916 680

-4 809 289

-4 809 289

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

916 680

917 876

917 876

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

161 603 292

212 339 532

212 339 532

Személyi juttatások

176 408 480

209 961 074

209 961 074

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 781 517

247 665 941

247 665 941

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

27 148 835

27 148 835

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

102 413 084

120 657 415

120 657 415

4.

Közhatalmi bevételek

27 800 000

10 141 106

10 141 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

18 705 924

18 705 924

5.

Működési bevételek

18 216 098

18 464 242

18 464 242

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

26 935 416

26 935 416

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 800 000

285 000

285 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

343 200 907

488 895 821

488 895 821

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

347 521 190

403 408 664

403 408 664

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

106 510 646

143 972 314

143 972 314

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 003 958

36 934 096

36 934 096

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

76 506 688

107 038 218

107 038 218

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 506 688

107 038 218

107 038 218

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 366 500

8 366 500

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

8 366 500

8 366 500

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

106 510 646

152 338 814

152 338 814

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

113 502 350

113 502 350

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

449 711 553

641 234 635

641 234 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

347 521 190

516 911 014

516 911 014

26.

Költségvetési hiány:

4 320 283

-

-

Költségvetési többlet:

-

85 487 157

85 487 157

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

102 190 363

124 323 621

124 323 621

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 708 892

7 998 807

7 998 807

Beruházások

20 974 237

30 940 517

30 940 517

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

3.

Felhalmozási bevételek

1 750 000

1 750 000

Felújítások

85 010 590

25 987 978

25 987 978

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 708 892

9 748 807

9 748 807

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

105 984 827

56 928 495

56 928 495

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

90 060 935

110 851 350

110 851 350

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

90 060 935

110 851 350

110 851 350

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

818 675

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

90 060 935

110 851 350

110 851 350

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

818 675

818 675

818 675

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 769 827

120 600 157

120 600 157

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

106 803 502

57 747 170

57 747 170

27.

Költségvetési hiány:

103 275 935

47 179 688

47 179 688

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

14 033 675

-

-

Bruttó többlet:

-

62 852 987

62 852 987

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ingatlanok vásárlása

2 500 000

2020

2 500 000

5 400 000

5 400 000

Mezőgazdasági gép vásárlás (rendsodró,betonkeverő)

2 708 892

2020

2 708 892

6 208 892

6 208 892

Magyar Falu program gépbeszerzés

8 001 050

2019

8 001 050

11 001 050

11 001 050

Város- és községgazdálkodás Kalandpark

6 000 000

2020

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Helyi Identitás pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 549 545

2018

58 300

1 491 245

1 638 245

1 696 545

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

273 050

2020

273 050

692 330

692 330

ÖSSZESEN:

21 032 537

58 300

20 974 237

30 940 517

30 998 817

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ingatlanfelújítás

2 540 000

2020

2 540 000

Útfelújítás

3 525 520

2020

3 525 520

Magyar Falu program útfelújítás

18 086 070

2019

18 086 070

17 076 420

17 076 420

Város- és községgazdálkodás(ivóvízközmű)

1 264 377

2020

1 264 377

714 381

714 381

Kultúrház felújítás

51 714 475

2019

819 150

50 895 325

819 150

Konyha felújítás

19 631 439

2018

12 608 541

7 022 898

7 835 339

20 443 880

Óvoda felújítás

1 676 400

2020

1 676 400

361 838

361 838

ÖSSZESEN:

98 438 281

13 427 691

85 010 590

25 987 978

39 415 669

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Hangony Községi Önkormányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP3.2.1-16-B01-2018-00104 Hangonyi Művelődési Ház engergetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 854 550

54 854 550

54 854 550

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

54 854 550

54 854 550

54 854 550

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

51 714 475

819 150

50 895 325

50 895 325

819 150

Szolgáltatások igénybe vétele

3 140 075

3 140 075

3 140 075

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

54 854 550

3 959 225

50 895 325

50 895 325

3 959 225

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1-16B01-2017-00030 Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

19 869 800

19 869 800

19 869 800

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

19 869 800

19 869 800

19 869 800

Személyi jellegű

6 208 800

988 800

5 220 000

5 220 000

5 220 000

6 208 800

Beruházások, beszerzések

1 549 545

58 300

1 491 245

1 491 245

1 491 245

1 549 545

Szolgáltatások igénybe vétele

12 111 455

1 506 470

10 604 985

10 604 985

1 506 470

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

19 869 800

2 553 570

17 316 230

17 316 230

6 711 245

9 264 815

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

6 536 066

6 536 066

6 536 066

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

22 118 241

15 095 343

7 022 898

7 022 898

15 095 343

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

28 654 307

21 631 409

7 022 898

7 022 898

21 631 409

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

19 631 439

12 608 541

7 022 898

7 022 898

7 022 898

19 631 439

Szolgáltatások igénybe vétele

600 000

600 000

600 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

20 231 439

13 208 541

7 022 898

7 022 898

7 022 898

20 231 439

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.3 Biztos kezdet gyerekház

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

5 894 656

5 894 656

5 894 656

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

5 894 656

5 894 656

5 894 656

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

5 894 656

5 894 656

5 894 656

590 551

590 551

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

5 894 656

5 894 656

5 894 656

590 551

590 551

10. melléklet

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

198 810 081

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

121 682 287

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

31 711 070

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

43 334 518

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

1 949 058

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

137 562 805

243 471 140

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

137 562 805

243 471 140

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

2 708 892

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

2 708 892

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 150 000

16 150 000

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

11 650 000

6 154 931

6 154 931

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

4 400 000

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

18 216 098

18 463 503

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

3 851 914

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

5 503 084

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

2 491 992

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

3 469 108

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 098

5 098

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

180

180

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

1 800 000

240 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

240 000

240 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

375 247 876

494 404 088

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

119 148 213

147 633 142

146 825 550

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

119 148 213

147 633 142

146 825 550

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 366 500

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

13.2.

Központi, irányító szervi támogatás

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

119 148 213

147 633 142

155 192 050

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

453 408 012

522 881 018

649 596 138

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

272 047 272

304 949 714

292 970 880

1.1.

Személyi juttatások

120 054 580

127 535 868

126 096 019

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 822 467

13 122 467

13 319 307

1.3.

Dologi kiadások

93 703 805

114 698 881

107 914 214

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

32 180 000

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

17 412 498

26 935 416

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

1 339 760

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

15 946 660

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

104 035 377

104 035 377

55 467 635

2.1.

Beruházások

20 701 187

20 701 187

29 841 497

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

83 334 190

83 334 190

25 626 138

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

376 082 649

408 985 091

348 438 515

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

77 325 363

113 895 927

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

76 506 688

106 613 120

107 038 218

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

77 325 363

113 895 927

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

453 408 012

522 881 018

462 759 540

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

90

90

11. melléklet

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

212 339 532

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

122 126 059

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

33 710 700

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

46 163 997

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

2 618 998

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

243 471 140

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

243 471 140

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

7 998 807

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 150 000

10 141 106

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

137 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

39 800

39 800

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 115 131

6 115 131

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

3 848 866

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

18 463 503

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke