Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.29.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 376 540 406 Ft költségvetési bevétellel

b) 672 839 156 Ft költségvetési kiadással

c) - 296 298 750 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) 296 298 750 Ft működési hiány

e) 0 Ft felhalmozási hiány

f) 418 497 631 Ft finanszírozási bevétellel

g) 122 198 881 Ft finanszírozási kiadással

h) 296 298 750 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 795 038 037 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 21. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása alakulását jogcímenként a 22. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 23. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

(12) A 2021. évi tény, a 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 24. melléklet tartalmazza.

(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint tájékoztatót a 25. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 26. melléklet tartalmazza.

(15) A 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználási tervet a 27. melléklet tartalmazza.

(16) A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 28. melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Vegyes rendelkezések]

(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Forint.

(2)2 A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmény:

a) a térítési díj 80 %-át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át,

b) a térítési díj 50 %-át kell fizetnie a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló ellátottnak.

(3)3 Intézményi térítési díjak:

a) mini bölcsődei étkeztetés térítési díja: 450 Forint/fő/nap

b) időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 2 000 Forint/fő/nap

(4) Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2023. évi kerete: 8 000 000 Forint.

(5) Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2023. évi kerete: 4 000 000 Forint.

(6) A köztisztviselői illetményalapot 2023. évben 60 000 Forintban állapítja meg a képviselő-testület.

9. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

289 514 496

22 521 038

5 430 683

27 951 721

317 466 217

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

126 969 478

5 803 085

2 520 000

8 323 085

135 292 563

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 227 260

266 800

636 880

903 680

37 130 940

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 984 650

4 984 650

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 388 103

987 000

987 000

4 375 103

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

91 543 840

1 632 953

2 273 803

3 906 756

95 450 596

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 113 331

8 689 838

5 430 683

14 120 521

277 233 852

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 401 165

13 831 200

13 831 200

40 232 365

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 600 000

93 177

8 017 306

8 110 483

21 710 483

24

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

24 177

24 177

124 177

25

Idegenforgalmi adó

200 000

69 000

69 000

269 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

8 017 306

8 017 306

16 017 306

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 300 000

5 300 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 556 738

704 500

3 624 468

4 328 968

20 885 706

32

Készletértékesítés ellenértéke

700 000

1 400 299

2 100 299

2 100 299

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 566 418

5 566 418

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 715 000

1 009 169

1 009 169

6 724 169

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

5 275 320

-1 122 000

-1 122 000

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 337 000

2 337 000

2 337 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 500

1 500

1 500

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

3 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 478 000

1 478 000

1 478 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 478 000

1 478 000

1 478 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

15 000 000

15 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15 000 000

15 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 671 234

24 796 715

22 503 140

41 869 172

376 540 406

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10 000 000

10 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

303 681 529

303 681 529

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

303 681 529

303 681 529

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

109 461 192

-13 831 200

9 186 110

-4 645 090

104 816 102

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

9 186 110

-4 645 090

104 816 102

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

413 142 721

-13 831 200

19 186 110

5 354 910

418 497 631

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

747 813 955

10 965 515

41 689 250

47 224 082

795 038 037

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

417 102 107

10 965 515

16 977 957

27 943 472

445 045 579

2

Személyi juttatások

215 025 025

175 000

6 826 906

7 001 906

222 026 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 833 440

830 000

830 000

28 663 440

4

Dologi kiadások

133 992 022

5 115 254

7 853 692

12 968 946

146 960 968

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

6

Egyéb működési célú kiadások

4 024 360

5 675 261

1 467 359

7 142 620

11 166 980

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

434 680

210 910

1 467 359

1 678 269

2 112 949

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

150 000

2 279 680

2 279 680

2 429 680

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 464 351

5 464 351

5 464 351

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 439 680

-2 279 680

-2 279 680

1 160 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

227 699 077

94 500

94 500

227 793 577

23

Beruházások

37 199 077

94 500

94 500

37 293 577

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

644 801 184

10 965 515

17 072 457

28 037 972

672 839 156

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

103 012 771

9 186 110

9 186 110

112 198 881

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 862 779

6 862 779

51

Központi, irányítószervi támogatás

95 629 992

9 186 110

9 186 110

104 816 102

52

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

103 012 771

19 186 110

19 186 110

122 198 881

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

747 813 955

10 965 515

36 258 567

47 224 082

795 038 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-310 129 950

13 831 200

5 430 683

13 831 200

-296 298 750

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

310 129 950

-13 831 200

-13 831 200

296 298 750

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

289 514 496

8 689 838

5 430 683

14 120 521

303 635 017

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

126 969 478

5 803 085

2 520 000

8 323 085

135 292 563

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 227 260

266 800

636 880

903 680

37 130 940

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 984 650

4 984 650

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 388 103

987 000

987 000

4 375 103

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

91 543 840

1 632 953

2 273 803

3 906 756

95 450 596

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 113 331

8 689 838

5 430 683

14 120 521

277 233 852

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 401 165

26 401 165

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 600 000

93 177

8 017 306

8 110 483

21 710 483

24

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

24 177

24 177

124 177

25

Idegenforgalmi adó

200 000

69 000

69 000

269 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

8 017 306

8 017 306

16 017 306

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

5 300 000

5 300 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 556 738

704 500

3 624 468

4 328 968

20 885 706

32

Készletértékesítés ellenértéke

700 000

1 400 299

2 100 299

2 100 299

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 566 418

5 566 418

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 715 000

1 009 169

1 009 169

6 724 169

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

5 275 320

-1 122 000

-1 122 000

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 337 000

2 337 000

2 337 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 500

1 500

1 500

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 000

3 000

3 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 478 000

1 478 000

1 478 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 478 000

1 478 000

1 478 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

15 000 000

15 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15 000 000

15 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 671 234

10 965 515

22 503 140

28 037 972

362 709 206

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000 000

10 000 000

10 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

303 201 400

303 201 400

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

303 201 400

303 201 400

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

303 201 400

10 000 000

10 000 000

313 201 400

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

637 872 634

10 965 515

32 503 140

38 037 972

675 910 606

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

307 160 786

10 965 515

7 791 847

18 757 362

325 918 148

2

Személyi juttatások

121 925 250

175 000

410 056

585 056

122 510 306

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 702 240

15 702 240

4

Dologi kiadások

129 716 356

5 115 254

5 914 432

11 029 686

140 746 042

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

6

Egyéb működési célú kiadások

3 589 680

5 675 261

1 467 359

7 142 620

10 732 300

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

210 910

1 467 359

1 678 269

1 678 269

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

150 000

2 279 680

2 279 680

2 429 680

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 464 351

5 464 351

5 464 351

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 439 680

-2 279 680

-2 279 680

1 160 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

227 699 077

94 500

94 500

227 793 577

23

Beruházások

37 199 077

94 500

94 500

37 293 577

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

25

Felújítások

190 500 000

190 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

534 859 863

10 965 515

7 886 347

18 851 862

553 711 725

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

103 012 771

9 186 110

9 186 110

112 198 881

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 862 779

6 862 779

51

Központi, irányítószervi támogatás

95 629 992

9 186 110

9 186 110

104 816 102

52

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

103 012 771

19 186 110

19 186 110

122 198 881

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

637 872 634

10 965 515

27 072 457

38 037 972

675 910 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-200 188 629

14 616 793

9 186 110

-191 002 519

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

200 188 629

-9 186 110

-9 186 110

191 002 519

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

NEMLEGES

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Egyéb közhatalmi bevételek

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

13 831 200

13 831 200

13 831 200

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 831 200

13 831 200

13 831 200

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Egyéb közhatalmi bevételek

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

13 831 200

13 831 200

13 831 200

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

480 129

480 129

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

480 129

480 129

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-13 831 200

-13 831 200

95 629 992

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

109 941 321

-13 831 200

-13 831 200

96 110 121

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

109 941 321

109 941 321

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

109 941 321

109 941 321

2

Személyi juttatások

93 099 775

93 099 775

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 131 200

12 131 200

4

Dologi kiadások

4 275 666

4 275 666

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

434 680

434 680

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

434 680

434 680

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

109 941 321

109 941 321

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányítószervi támogatás

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

109 941 321

109 941 321

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-109 941 321

13 831 200

13 831 200

-96 110 121

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

109 941 321

-13 831 200

-13 831 200

96 110 121

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2023. 10.31-ei módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2023. 10.31-ei módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

289 514 496

27 951 721

317 466 217

Személyi juttatások

215 025 025

7 001 906

222 026 931

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 833 440

830 000

28 663 440

3

Közhatalmi bevételek

13 600 000

8 110 483

21 710 483

Dologi kiadások

133 992 022

12 968 946

146 960 968

4

Működési bevételek

16 556 738

4 328 968

20 885 706

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 227 260

36 227 260

5

Működési célú átvett pénzeszközök

15 000 000

15 000 000

Egyéb működési célú kiadások

4 024 360

7 142 620

11 166 980

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

334 671 234

40 391 172

375 062 406

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

417 102 107

27 943 472

445 045 579

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

303 681 529

303 681 529

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

303 681 529

303 681 529

Likviditási célú hitelek törlesztése

10 000 000

10 000 000

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

109 461 192

-4 645 090

104 816 102

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi támogatás

95 629 992

9 186 110

104 816 102

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

109 461 192

-4 645 090

104 816 102

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

6 862 779

6 862 779

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

413 142 721

-4 645 090

408 497 631

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

102 492 771

19 186 110

121 678 881

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

747 813 955

35 746 082

783 560 037

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

519 594 878

47 129 582

566 724 460

26

Költségvetési hiány:

82 430 873

69 983 173

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

228 219 077

216 835 577

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2023. 10.31-ei módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2023. 10.31-ei módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

37 199 077

94 500

37 293 577

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

37 199 077

37 199 077

3

Felhalmozási bevételek

1 478 000

1 478 000

Felújítások

190 500 000

190 500 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

190 500 000

190 500 000

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

1 478 000

1 478 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

227 699 077

94 500

227 793 577

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

10 000 000

10 000 000

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

520 000

520 000

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10 000 000

10 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

10 000 000

10 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

520 000

520 000

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

11 478 000

11 478 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

228 219 077

94 500

228 313 577

27

Költségvetési hiány:

227 699 077

226 315 577

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

228 219 077

216 835 577

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

Pénzügyi Lízing

1 260 000

1 200 000

950 054

3 410 054

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

1 260 000

1 200 000

950 054

3 410 054

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

13 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 600 000

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

2. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása

27 637 221

2 023

27 637 221

27 637 221

Művelődési Ház

54 854 550

2 019

47 874 695

6 979 855

6 979 855

Óvoda Kerítés

5 489 100

2 022

2 744 550

2 744 550

2 744 550

Minibölcsi Kialakítása

94 922 000

2 020

93 084 549

1 837 451

1 837 451

ÖSSZESEN:

182 902 871

143 703 794

39 199 077

39 199 077

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023. évben

2. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023. 10.31-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása

190 500 000

2 023

190 500 000

190 500 000

ÖSSZESEN:

190 500 000

190 500 000

190 500 000

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

284 196 949

284 196 949

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

284 196 949

284 196 949

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

190 500 000

190 500 000

190 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

93 696 949

5 000 000

27 637 221

27 637 221

61 059 728

61 059 728

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

284 196 949

5 000 000

27 637 221

27 637 221

251 559 728

251 559 728

2023. évi költségvetést érintő módosítások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Minibölcsi kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

94 922 000

93 084 549

1 837 451

1 837 451

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

94 922 000

93 084 549

1 837 451

1 837 451

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

1 837 451

1 837 451

1 837 451

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 837 451

1 837 451

1 837 451

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése és felújítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 854 550

47 176 055

7 678 495

7 678 495

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

54 854 550

47 176 055

7 678 495

7 678 495

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

6 095 822

6 095 822

6 095 822

Szolgáltatások igénybe vétele

1 472 335

1 472 335

1 472 335

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

7 568 157

7 568 157

7 568 157

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.3. Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

7 580 000

7 580 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

7 580 000

7 580 000

Személyi jellegű

20 986 693

13 586 693

7 400 000

7 400 000

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

210 000

30 000

180 000

180 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

21 196 693

13 616 693

7 580 000

7 580 000

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

</