Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 03. 01

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Hangony község közigazgatási területén lévő 2; 4; és 36/2 hrsz. alatti 11.971 m2 területű felekezeti temetőre terjed ki, melynek üzemeltetője a Hangony Községi Önkormányzat.

A temető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A temető tulajdonosa a Hangony Római Katolikus Egyházközség, az üzemeltetéséről megállapodás alapján Hangony Községi Önkormányzat gondoskodik.

(2) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

(3) A temető bekerítéséről vagy élősövénnyel való lehatárolásról, valamint az utak sorfásításáról az üzemeltető a tulajdonos hozzájárulásának kikérésével köteles gondoskodni.

(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról a képviselő-testület az éves költségvetés keretében gondoskodik.

(5) A temető üzemeltetője felekezethez való tartozás és egyéb megkülönböztetés nélkül köteles az egyházi és társadalmi szokásokra tekintettel lehetővé tenni a temetkezést.

(6) A temető fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzését a jegyző látja el.

Temetkezési szolgáltatások

3. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési tevékenység ellátásához szükséges feltételekkel rendelkező bármely intézmény, vállalat, gazdasági társaság és vállalkozó végezhet a szolgáltatást igénybevevő megbízása alapján.

(2) A szolgáltató köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető tulajdonosával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

A temetésre vonatkozó előírások

4. § (1) Temetkezésre használható helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely.

(2) A sírhelyek méretei:

a) felnőtt egyes sírhely 220 cm hosszú, 100 cm széles,

b) felnőtt kettes sírhely 220 cm hosszú, 190 cm széles.

(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell eljárni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(4) A sírhelyek egymástól való távolsága 100 cm. E feltételt a már létező sírhelyek esetén adottnak kell tekinteni.

(5) A sírgödröt a jegyző hozzájárulásával lehet olyan természetes anyaggal burkolni, ami a talajban lebomlik. A síremlék tervét az üzemeltetőnek be kell mutatni.

5. § (1) Urnát urnafülkébe (megépítése esetén) vagy koporsós temetési helyre rátemetni egyaránt szabad.

(2) Az urna földbe temetése esetén az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységbe kell elhelyezni.

6. § (1) A sírhelyeket és az urnafülkét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kell megváltani. Az érvényes díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerint sírhely megváltás 25 évre szóló rendelkezési jogosultságot biztosít.

(3) A rendelkezési jog kezdő időpontja a temetési hely megváltásának napja.

7. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése érdekében a temettető, illetve a temető létesítményeit igénybevevő vállalkozó a 2. melléklet szerinti díjat köteles fizetni.

(2) A díjakat az önkormányzat házipénztárába kell befizetni a temetést megelőzően az egyházzal kötött megállapodásnak megfelelően.

8. § A temető nyitvatartási ideje: a temető mindennap korlátozás nélkül látogatható.

A temető rendje

9. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § a) pontja alapján a temető különleges használatú közterület.

(2) A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.

(3) A tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedést annak kell megtennie, aki a gyertyát, ill. mécsest meggyújtotta.

(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit sérti.

(5) A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos.

(6) A temetőben gépjárművel közlekedni csak a temetést végző szolgáltatónak, valamint a jegyzőtől beszerezett külön engedély alapján a sírkőkészítőnek és a mozgáskorlátozottaknak szabad. Más esetében gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyig szabad gépjárművel közlekedni.

(7) A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a kihelyezett hulladéktárolóban lehet elhelyezni.

(8) A síremlékek építéséből, felújításából, bontásából származó anyagokat, törmeléket a temetőből el kell szállítani, ami a rendelkezésre jogosult kötelezettsége.

(9) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket bárhová elvinni tilos.

(10) 14 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

Síremlékekre vonatkozó szabályok

10. § (1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A felállítandó síremlék tervét az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki a baleseti és esztétikai szempontokra figyelemmel a síremlék méretét és formáját korlátozhatja.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

Temetői munkák

11. § (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a hozzátartozók, a temetéssel megbízott vállalkozó, ill. a helyi sírásó csoport végezheti az üzemeltető irányításával.

(3) Magánszemély fát és cserjét a sírhelyen kívül nem ültethet. A 0,5 m magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket az üzemeltető eltávolíttathatja és ennek költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.

(4) A sírápoláson túl végzett minden munkához igénybevetett energiáért térítési díjat köteles fizetni a munkát végző személy, vállalkozó, vagy temettető. A munkához szükséges anyagok tárolása az üzemeltető által kijelölt területen történhet. A térítési díjak mértékét az érvényes energiaárak, a vételezett energia mennyisége, valamint az igénybevétel idejének figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg.

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

12. § (1) A temetőbe való belépés, az utak, az illemhely, a hulladéktároló és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A hulladéktárolóban építési hulladékot tilos elhelyezni.

(3) A ravatalozó és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló hűtő használatáért a 2. melléklet szerinti díjat kell fizetni.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek díjtételei

1. Egyes sírhely 30.000 Ft

2. Kettes sírhely 60.000 Ft

3. A temetési helyek újraváltási díja megegyezik a fent meghatározott díjakkal

2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Temető üzemeltetési hozzájárulás díjai:

1. Ravatalozó használati díja alkalmanként 5.000 Ft

2. Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás díja: 3.000 Ft/alkalom