Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat a vagyonáról és a költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) készít.
Az Áht 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelkezés a 2020. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.
A 2–4. §-hoz
A rendelkezések az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.
Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.
Az 5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.