Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi adók köre

1. § Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) magánszemély kommunális adója,

c) idegenforgalmi adó,

d) helyi iparűzési adó.

2. Építményadó

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. § Az adó évi mértéke építmény tekintetében 110,- Ft/m2.

4. § Mentes az adó fizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában lévő, nem vállalkozói üzleti célt szolgáló építmény.

3. Magánszemély kommunális adója

5. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, továbbá lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft.

6. § (1) Belterületen mentes az adófizetési kötelezettség alól, a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás és a beépítetlen - az építési jogszabályok által szabályozott - építési telek kivételével valamennyi adótárgy.

(2) Külterületen mentes az adófizetési kötelezettség alól a Htv. 11. §-ában meghatározott valamennyi adótárgy.

7. § A 6. § (2) bekezdés alapján számított adó összegéből 50 % adókedvezmény illeti meg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét meg nem haladó jövedelmű, és egyedül élő, és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött magánszemély.

8. § (1) A 7. §-ban meghatározott mentességre való jogosultság iránti kérelmet minden évben a jogosultnak írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint igazolni a mentességre való jogosultságát.

(2) A mentességre való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi és a feltételek fennállása esetén a mentességet a kérelem benyújtása évének január 1. napjától kell megállapítani.

4. Helyi iparűzési adó

9. § Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

10. § A 9. §-ban foglaltaktól eltérően, mentes az adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

5. Idegenforgalmi adó

11. § Az adó alapja a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma.

12. § Az adó mértéke személyenként és eltöltött vendégéjszakánként 300,- Ft.

6. Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az 1. § a), b) és c) pontjában megállapított adónemekben feltárt és beszedett adóhiányból az adóhatóság az adóügyi feladatait ellátó köztisztviselői részesülnek.

(2) A juttatás mértéke a feltárt és beszedett adóhiány 20%-a és a beszedett adóbírság 50%-a.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

15. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.4..) önkormányzati rendelete.