Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 29

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

2023.03.29.

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Önkormányzat állásfoglalását kikérve a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd község közigazgatási területén

a) végzett avar és növényi hulladék égetésre;

b) avart és növényi hulladékot égető személyekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a köztemetőre, a mezőgazdasági művelés alatt álló és erdőterületekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;

b) ünnepnap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26., illetve az ezen napokhoz kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatti pihenőnap.

3. Az égetés szabályai

3. § (1) Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással, vagy a háztartási hulladékszállítás közszolgáltatás során a zöldhulladék-gyűjtés szolgáltatás igénybevételével történhet.

(2) A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében égetéssel csak a háztartásban keletkezett, komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(3) Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag

a) az április 1-től május 30-ig és október 1-től november 30-ig tartó időszakban, szombati napokon 08:00-12:00-óráig,

b) az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével lehetséges.

(4) Tilos égetni a (3) bekezdésben meghatározott időszakon, napon és napszakon kívül és ünnepnapon. Tilos közterületen égetni.

(5) Amennyiben az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom Pázmánd község területére is kiterjed, annak ideje alatt ugyancsak tilos az égetés.

4. § (1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és a tüzelés csak kis adagokban történhet.

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetet erősen zavaró füst, pernye, bűz hatás ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, pernye, bűz hatásokat felerősítő időjárási helyzet, körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős, szeles időben, és füstkód-riadó esetén.

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működési ideje, illetve egyházi rendezvények ideje alatt.

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(6) Tilos az égetéshez olajat, benzint vagy más tűzveszélyes anyagot használni, és az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

5. § (1) A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

(2) Az égetés helyszínén a tűz eloltására alkalmas eszközöket kell készenlétben tartani, úgymint legalább 50 l víz edényben, vagy tűzoltó készülék, vagy lapát, ásó, homok. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §1

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.