Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentésre biztosított szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 26

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentésre biztosított szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.26.

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyúró Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.

2. § A helyi önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlási költségéhez - előzetes igény bejelentés alapján - a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tüzelőanyag vásárlására fordít, a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

3. § (1) Az önkormányzat a Belügyminisztérium döntése alapján - ellenszolgáltatást nem kérve - a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében 42. m3 kemény lombos tűzifa vásárlására támogatásban részesült, mely támogatás az erdőgazdálkodók által szabott ár részbeni fedezetéül szol.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget az önkormányzat az önrész, valamint a szállítási költség áfával növelt összegével egészít ki.

4. § (1) Az önkormányzat elsősorban támogatásban részesíti

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult személyt,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást nyújt, tűzifa formájában (természetben) annak a Gyúró Község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha lakása fával, fával is fűthető, és

a) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%--t

(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(6) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező,

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújtja be kérelmét, mely tűzifával nem fűthető.

(7) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem él senki, a támogatás nem kérhető.

5. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet az Váli Közös Önkormányzati Hivatal Gyúrói kirendeltségén, az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani legkésőbb 2022. november 30-ig. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló dokumentumok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,

b) jövedelemmel rendelkező

ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat,

c) munkanélküli személy esetén a munkaügyi központ igazolása arról, hogy álláskereső és elhelyezkedése érdekében együttműködik a Munkaügyi Központtal.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.

(5) A kérelmek elbírálásánál a Szociális Bizottság figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

(6) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(7) Az 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

6. § Az Önkormányzat a támogatást 2023. március 31-ig használhatja fel, és a felhasználásról 2023. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.

7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2023. április 15-én hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és 2023. április 15-én hatályát veszti.