Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 28

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.02.28.

Jenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §2 (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) Jenő község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván.

2. Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

3. Közterület közlekedési vonatkozású megnevezése különösen: út, utca, körút, köz, park, sétány, tér, dűlő (a továbbiakban együttesen: utca).

3. §4 (1) Jenő község belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. §5 (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(3) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel – közzé kell tenni.

II.

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. §6 (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III.

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. §7 (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni 1-től kezdődően oly módon, hogy a jobb oldalon a páros, a bal oldalán a páratlan számok legyenek.

(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

7. §8 (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi alkalmazandóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

8. §9 (1) E rendelet 7-8. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Amennyiben egy ingatlan házszáma nem ismert, az ügyfél kérelmére a jegyző igazolást ad ki a házszámról.

9. §10 (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség esetén cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A szöveg a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § a Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.