Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 01. 01

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2023.01.01.

Jenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet e rendelet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

I. Fejezet

Eljárási szabályok

2. § (1) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására – közigazgatási bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható. A bejelentést szóban, személyesen vagy telefonon, írásban vagy elektronikus úton bárki megteheti.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének megjelölését, a körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

4. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt eljárás nem indítható. Abban az esetben, ha az eljárást követően a jogellenes állapotot az elkövető a jogkövetkezmények alkalmazását követően sem szünteti meg, úgy a jogkövetkezmény ismételten alkalmazható.

(2) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése olyan halasztást nem tűrő elhárítási vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán, amely a katasztrófaelleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.

(4) A kiszabott közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Jenő Község Önkormányzat e célra létrehozott pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(5) Ha a kötelezett a közigazgatási bírságot határidőben nem fizeti meg, annak végrehajtást a jegyző foganatosítja.

II. Fejezet

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. Települési jelképek használatával összefüggő magatartás

5. § A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Jenő Község jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy a felhasználásra vonatkozó engedélyben előírt feltételektől eltérően vagy a község közösségét sértő módon használja.

2. Közterületek használata

6. § (1) A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

1. közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve közterületen lévő külön engedélyes kerthelyiségek, rendezvények,

2. közterületet engedély nélkül foglal el, vagy azt a közterület-foglalási engedélytől eltérően használja,

3. aki közterületet a közhasználat elől engedély nélkül elzár,

4. aki a közterületre engedély nélkül oly módon telepít sövényt, növényzetet, vagy fás szárú növényt, hogy ezzel a közlekedés és a közművek biztonságát veszélyezteti,

5. aki közterületre terméskövet helyez ki,

6. földrészlet határvonalának kitűzése során a közterület és a telek között a földmérési jellel megjelölt kitűzött határpontokat eltávolítja,

7. az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési-bontási hulladékot, törmeléket 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,

8. az engedéllyel használt közterület szilárd burkolatán építéshez szükséges anyagot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,

9. 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, autóbuszt, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet, mezőgazdasági vontatót, és ezek munkaeszközét közterületen tárolja,

10. közterületen személyautót úgy tárol, hogy az a biztonságos közlekedést akadályozza,

11. közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,

12. járművet a közterületen engedély nélkül tárol,

13. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik,

14. hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket – rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - engedély nélkül elhelyez. Kivételt képez a választási plakát;

15. a község által fenntartott, a község tulajdonában lévő és általa fenntartott játszótereken a játék felszereléseit rendeltetésellenesen használja.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

1. engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat, járdát elzár, az úton, járdán, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, vagy ezekhez csatlakozást létesít,

2. közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül utat, járdát engedély nélkül vagy engedélytől eltérően felbont vagy elfoglal, vagy a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,

3. a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül azt a jegyzőnek nem jelenti be,

4. az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

5. az úton, járdán, az alatt, felett vagy mellett végzett munka megjelölésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

6. az utat, járdát, vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.

3. Közterületek tisztán tartásával kapcsolatos magatartások

7. § A közterületek tisztán tartásával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

1. az általa használt, vagy a tulajdonában lévő belterületi ingatlan előtti közterület, járda, vagy a járda melletti terület gyommentesítéséről, kinyúló ágak és bokrok nyeséséről oly módon nem gondoskodik, hogy az a közlekedés vagy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse,

2. az általa használt, vagy tulajdonát képező ingatlan előtti járda tisztántartásáról -hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről- nem gondoskodik,

3. az általa használt, vagy tulajdonában lévő ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

4. az általa használt, vagy tulajdonában lévő ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, vagy azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,

5. a járdáról letakarított havat a közlekedést akadályozó módon helyezi el,

6. gépkocsit közterületen mos,

7. a gondozott települési zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,

8. a közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

9. közterületen levő fát- jegyzői engedély nélkül- kivág, megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja.

4. Házszám vagy helyrajzi szám táblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha a házszámtábla vagy helyrajzi- szám tábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

5. Állattartással kapcsolatos magatartások

9. § Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

1. az állattartás alapvető szabályait megszegi, kedvtelésből tartott állatát úgy tartja, hogy az a közterületre szabadon kijuthat,

2. közterületen, engedély nélkül, állatot legeltet,

3. közparkokból, közterületen lévő járdáról, szilárd burkolatú közterületről nem takarítja el a felügyelete vagy tulajdonában alatt álló kedvtelésből tartott állat, haszonállat vagy egyéb állat ürülékét.

6. Zajvédelmi szabályok megsértése

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét;

b) lakó-és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 7.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, valamint kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, továbbá kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, vagy tevékenységet végez;

c) este 22.00 órától reggel 6.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja;

d) a község területén mozgó zajforrást, hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezést engedély nélkül üzemeltet;

e) gépjármű motorját indokolatlanul járatja.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.