Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete

A települési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 07. 31

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete

A települési adóról1

2023.01.01.

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Söréd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a alapján – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – határozatlan időtartamra települési adót vezet be.

Az adókötelezettség

2. § A települési adókötelezettség terheli Söréd község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban zártkert településrész besorolású területként nyilvántartott földterület (továbbiakban: földterület) tulajdonosát.

Az adó alanya

3. § (1) A települési adó alanya: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa. Amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó alapja

4. § A települési adó alapja: a földterület, helyrajzi számonként.

Az adó mértéke

5. §2 A települési adó mértéke: 12.000,-Ft/ földterület (helyrajzi számonként)/év.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

6. § (1) A települési adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján.

(2) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagy vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(3) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(4) Az adófizetési kötelezettség a földterület elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

(5) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenti. A formanyomtatvány jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

Az adó megfizetése

7. § A települési adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első részletfizetési határideje minden év március 15. napja, a második részletfizetési határideje minden év szeptember 15. napja.

Értelmező rendelkezések

8. § E rendelet alkalmazásában:

1. tulajdonos a Htv. 52. § 7. pontjában meghatározottak szerint,

2. vállalkozó a Htv. 52. § 26. pontjában meghatározottak szerint,

3. vagyoni értékű jog jogosítottja a Htv. 52. § 49. pontjában meghatározottak szerint.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével a zártkerti ingatlan adóról szóló 7/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet a Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 1. napjával.

2

Az 5. § a Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.