Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §

(1)  A rendelet hatálya kiterjed Rábatamási Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).


2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai


2. §

(1)  E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

(2)   E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.


3. §

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését


234.853 e Ft

költségvetési bevétellel

234.853 e Ft

költségvetési kiadással

0 e Ft

0 e Ft

0 e Ft

költségvetési hiánnyal, ebből
- működési hiány

- felhalmozási többlet

állapítja meg.

A költségvetési hiányt előző évek maradványából finanszírozza.

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi tartaléka: 9.510.535,- Ft.

(4)   1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint az engedélyezett létszámkeretet. A 2. számú melléklet tartalmazza működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű bemutatását.

(5)   1.1, 1.2, számú mellékletek tartalmazzák az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban. 1.3 számú melléklet tartalmazza a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban. 1.4. számú melléklet tartalmazza a Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

(6)   2.1 számú melléklet az állami támogatások részletezését, a 2.2 számú melléklet a bevételek és kiadások előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint bemutatását, a 2.3 számú melléklet beruházások és felújítások célok szerinti bemutatását, 2.4 számú melléklet az átvett pénzeszközöket, a 2.5 számú melléklet az átadott pénzeszközöket, a 2.6 számú melléklet a szociális juttatások részletezését tartalmazza.

(7)   3. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.  

(8)   4. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

(9)   5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(10) 6. számú melléklet tartalmazza a 2020. évi EU-s támogatásokat.

(11) 7. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulását visszafizetés szerinti bontásban.

(12) 8. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az előirányzatok 2020. évi alakulásáról.


(13) 9. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint, a 10. számú melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), a 11. számú melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza.


4. §

(1)  A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint a Hivatal végzi. 

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 350.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit e joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.

(3)  A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak /iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.

(4)  A beruházások végrehajtása, illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(5)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel, illetve befektetéssel.

(6)  Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.


3. Záró rendelkezések


5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek