Rábatamási Község Polgármesterének 5/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól

Hatályos: 2020. 06. 05

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Rábatamási Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Rábatamási Község Önkormányzata – ha az az elhunyt végakaratával, illetve a legközelebbi hozzátartozók szándékával nem ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának tekinti azt a személyt:

a) aki elhalálozásakor az önkormányzat képviselő-testületének tagja,

b) aki elhalálozásakor az önkormányzat intézményének vezetője.


(2) Rábatamási Község Önkormányzata – ha az az elhunyt végakaratával, illetve a legközelebbi hozzátartozók szándékával nem ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának nyilváníthatja azt a személyt:

a) aki korábban Rábatamási Község Polgármestere volt,

b) aki legalább 20 éven át az önkormányzat által fenntartott intézmény vezető beosztású tisztviselője volt,

c) akit kimagasló szakmai, emberi, hivatásbéli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel a képviselő-testület erre érdemesnek tart.


2.§


(1)  A saját halottá nyilvánításról az 1. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben a polgármester, az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben a képviselő-testület dönt.


(2) A saját halottá nyilvánítást kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület tagja,

c) a jegyző.


4. §


(1) Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – a közeli hozzátartozókkal egyeztetve – ellátásáról a polgármester gondoskodik.


(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében

a) megteszi a temetéssel kapcsolatos átvállalt intézkedéseket,

b) gondoskodik a sajtóközlemény elkészítéséről,

c) gondoskodik a gyászlobogó kihelyezéséről.


5. §

(1) Az önkormányzat saját halottja (számlával igazolt) temetési költségeihez – a bruttó 150.000.-Ft összeghatárig hozzájárul, melyet a képviselő-testület általános tartaléka terhére biztosít.


(2) Az önkormányzat a saját halottja számára – a közeli hozzátartozók igénye esetén – a temetőben díjmentesen biztosít sírhelyet.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.