Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 11. 24

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2022.11.24.

Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában, ingyenesen tűzifát biztosít maximum 4 m3/ellátott mennyiségben.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, akinek lakása részben vagy egészben fával fűthető, feltéve, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg

a) családban élő kérelmező esetében a hatályos öregségi nyugdíj legkisebb összegének 420%-át

b) egyedülálló személy esetén a hatályos öregségi nyugdíj legkisebb összegének 470%.

(3) A szociális célú tűzifa az 1. melléklet szerinti kérelemmel kérvényezhető.

(4) A szociális tűzifa támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élvez az az igénylő, akinek

a) a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy

b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(5) A szociális tűzifa támogatási kérelem elbírálásánál – a (4) bekezdésben írt feltételek megléte esetén – az alábbi személyek kérelmét kiemelten kell kezelni:

a) az egyedül élő nyugdíjast életkorára tekintet nélkül, vagy az egy családban élő nyugdíjas házaspárokat, ahol mindkét fél elmúlt 70 éves;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyt;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakásfenntartási támogatásra

jogosult személyt;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőt;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot;

f) a közmunka programban résztvevő személyt;

g) a kérelem benyújtása előtti egy éven belül Rábatamási Község Önkormányzatától rendkívüli települési támogatásban részesült személyt.

(6) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóházra, illetve lakásra csak egy család és egy kérelmező részére állapítható meg.

(7) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2022. december 20. napjáig lehet benyújtani Rábatamási Község Önkormányzatához. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál előnyben részesítő, illetve kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(8) E rendelet alkalmazásában a Szoctv. 4. § által meghatározott fogalmak alkalmazandóak.

(9) E rendeletben meghatározott támogatásokra való jogosultság megállapításkor a Szoctv. 10. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(10) A kérelmekről a képviselő-testület egyedi határozattal dönt a benyújtási határidő letelte utáni első képviselő-testületi ülésen. Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(11) A megítélt tűzifát az önkormányzat 2023. február 15. napjáig osztja ki a támogatottak részére. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

(12) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén két példányban átvételi elismervényt írnak alá, mely tartalmazza a támogatásban részesült nevét, az átadott tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, valamint az átvétel pontos idejét.

(13) A tűzifa szállításáról, átvételéről, a kapott támogatás felhasználásáról Rábatamási Község Önkormányzata elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.