Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 11

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.02.11.

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Rábatamási község lakossága és közösségei művelődési érdekeinek, kulturális szükségleteinek és a települési hagyományoknak a figyelembevételével meghatározza Rábatamási Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.

2. A közművelődési alapszolgáltatások köre

3. § Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörében az alábbi közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:

1. a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

2. a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

3. fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

4. § (1) Az önkormányzat feladatának tekinti:

a) az egyetemes, nemzeti és a helyi hagyományok ápolását és megismertetését,

b) a művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezések támogatását, és

c) a helyi civil szervezetek, egyéb társadalmi szerveződések és a helyi társadalom kapcsolatrendszere kiépítésének, a közösség összetartozásának és erősítésének, fejlesztésének támogatását.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül további feladatának tekinti különösen:

a) a helyi identitás erősítését, a hagyományőrző, település-, környezet- és természetvédő közösségek működésének támogatását,

b) a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,

c) a nevelési-oktatási rendszeren kívüli öntevékeny, önképző közösségek működésének és a tanulási lehetőségeknek a támogatását,

d) a helyi kitüntetések, díjak alapítását és adományozását,

e) a helyi kulturális élet és nyilvánosság fejlesztését,

f) a kapcsolatépítést és kapcsolatápolást a közművelődés egyéb szervezeteivel,

g) az idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonását a kulturális életbe, kapcsolatteremtést, kommunikáció biztosítását, közös programok szervezését a helyi társadalom egyéb rétegeivel, és

h) a nemzeti és társadalmi ünnepek szervezését, lebonyolítását.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn, könyvtári, közművelődési feladatokat lát el.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások, feladatok ellátása érdekében az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér

a) a 9322 Rábatamási, Szent István u. 42. szám alatti közösségi színtér és az ahhoz kapcsolódó, kulturális rendezvény tartására alkalmas kültéri közösségi tér,

b) a 9322 Rábatamási, Béke u. 290/4 hrsz. szám alatti Nyugdíjas Klub helyisége,

c) egyéb, önkormányzati tulajdonú, kulturális rendezvény tartására alkalmas kültéri közösségi tér, nyílt terület.

(3) Az önkormányzat a könyvtári feladatokat a megyei könyvtár által biztosítja az önkormányzat által fenntartott 9322 Rábatamási, Szent István u. 47. szám alatti könyvtár (könyvtári szolgáltató hely) működtetésével.

6. § Az önkormányzat a közművelődési célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik

a) a közművelődési tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel és

b) a településen működő egyházzal.

7. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába a közösségi színtér mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:

a) nevelési-oktatási intézményeket,

b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat,

c) gazdasági társaságokat és

d) előadókat, a kultúra és művelődés támogatóit.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

8. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, illetve a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkormányzat lehetőség szerint részt vesz az országosan meghirdetett közművelődési célú pályázatokon.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény helyi végrehajtásról szóló 6/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelet.