Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 1) A rendelet hatálya Rábatamási Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és szerveire terjed ki.

2. § 1. 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1. 460.094 e/Ft költségvetési bevétellel
2. 269.216 e/Ft költségvetési kiadással
hagyja jóvá.
2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a rendelet 1. melléklete alapján fogadja el.
3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2, melléklet szerint fogadja el.
5) A Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal bevételit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban az 1.3. számú melléklet szerint fogadja el.
6) A Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban az 1.4. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

1) Az önkormányzat állami támogatásának részletezését a 2.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2) A bevételek és kiadások előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint bemutatását a 2.2. számú melléklet szerint fogadja el.
3) Az önkormányzat beruházásai és felújításai kiadásait a 2.3. számú melléklet szerint fogadja el.
4)Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 2.4 és 2.5. számú mellékletek szerint fogadja el.
5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 2.6. számú melléklet szerint fogadja el.
6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek kimutatását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
8) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9) Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10) Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulásáról szóló kimutatást 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11) Az önkormányzat az előirányzat-felhasználást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
14) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

4. § 1. 1) Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított pénzmaradványát a 12. számú mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület, egyben utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

2) A Képviselő-testület a 13. számú mellékletek szerinti 2019. évi mérleget jóváhagyja, a 14. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.
3) Eredmény kimutatását 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Rábatamási Község Polgármesterének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2/2021. (V.27.) rendelete hatályát veszti.

1. melléklet