Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a temetőktől és a temetési tevékenységről

Hatályos: 2022. 11. 08

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a temetőktől és a temetési tevékenységről

2022.11.08.

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Rábatamási község közigazgatási területén temetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a mindenkor hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya Rábatamási Község Önkormányzata (továbbiakban Fenntartó) tulajdonában és fenntartásában álló Rábatamási, belterület 787 hrsz. alatti köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, az általa felkért temetés során közreműködő személyre, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást vagy egyéb temetői munkát végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, valamint arra, akire nézve a temető fenntartásával, üzemeltetésével, a temető igénybevételével kapcsolatban jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, használatbavétel

2. § (1) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben történő megszüntetéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(2) A Fenntartó a fenntartásában lévő köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait maga látja el, a köztemető és létesítményei karbantartásáról saját alkalmazottai útján gondoskodik. A Fenntartó jogosult temetkezési szolgáltatóval üzemeltetési szerződést kötni a temető és a ravatalozó működtetésére, továbbá a halottszállítási ügyelet, a halotthűtő és a virrasztás feltételeinek biztosítására.

(3) A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

3. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat számozott sorokra kell osztani. A sorokban a fenntartó számozott sírhelyeket jelöl ki.

(2) A sírhelytáblákról nyilvántartást kell vezetni.

(3) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

(4) A fenntartó gondoskodik a temetőről készült térképen a sorok, sírhelyek állapotának feltüntetéséről.

3. A temető fenntartásának rendje

4. § (1) A Fenntartó a temető fenntartása, üzemeltetése során:

a) gondoskodik a temető területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, vízvételi hely fenntartásáról;

b) gondoskodik a temető területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és örökzöld növények védelméről, ápolásáról;

c) gondoskodik a munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközökről;

d) gondoskodik a temető területén keletkező kommunális-, zöld-, és veszélyes hulladék elszállításáról;

e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tároló helyiségek;

f) biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés feltételeit.

(2) A Fenntartó a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a jogszabályokban előírt nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséről. A nyilvántartásról a Hivatal által vezetett betűsoros névmutató szerinti könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, az elhalt neve, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, sírhelytábla, -sor, -hely száma, sírhely típusa, lejárat ideje, a megváltásra jogosult személy neve és címe.

4. Temetési helyek, sírhelyek

5. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyek biztosítottak:

a) egyes sírhely

b) kettős sírhely

c) egyes urnafülke

d) kettős urnafülke

(2) A temetési helyek méretei:

a) A sírgödör mélysége:

aa) első koporsó esetén 2 méter

ab) urna földbe temetése esetén 1 méter.

b) A sírhely mérete:

ba) egyes sírhely mérete: hosszúsága 2,1 méter , szélessége 1 méter

bb) kettős sírhely mérete: hosszúsága 2,1 méter , szélessége 1,9 méter,

bc) gyermek sírhely mérete: hosszúsága 1,3 méter , szélessége 0,6 méter.

(3) A sírhelyek között 60 cm távolságot kell tartani. A sorok közötti távolságnak legalább 60 cm-nek kell lennie, a sírhely táblák között pedig 2 méter széles utat kell hagyni.

(4) A temetőben az eltemettető tulajdona az általa létesített síremlék (sírjel).

(5) A temetkezési hely nem képezi az eltemettető tulajdonát.

5. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul:

a) sírhely használata (egyes, kettős): 25 év

b) urnafülke használata: 10 év

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható.

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Temetési hely feletti rendelkezési jog előre nem váltható meg.

6. Rátemetés

7. § (1) A Rátemetés a porladási idő (25 év) előtti temetkezés ugyanabba a sírhelybe.

(2) Rátemetni csak olyan sírba, s olyan módon szabad, hogy a felső koporsó felett 160 cm-es, urna esetén 100 cm-es takaróréteg legyen.

(3) Rátemetni csak egy koporsót vagy két urnát - kettős sírhely esetén egy-egy koporsót vagy két-két urnát - szabad.

7. Síremlékek létesítése

8. § (1) A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A temető területére csak kész síremlékek, sírhelyek, és ahhoz szükséges építőanyag vihető be. Ezeket úgy kell elhelyezni, s az építési munkát oly módon kell végezni, hogy a temetőben a közlekedés zavartalan maradjon.

(3) Az építtető az építési munkák befejezését követően azonnal köteles az építési törmeléket, bontott síremlék maradványt elszállítani, s a területet megtisztítani.

(4) Újra nem váltott sírhely megváltása esetén az új rendelkezésre jogosult köteles a régi síremlék eltávolításáról és elszállíttatásáról gondoskodni.

(5) A jelen rendelettől eltérő, engedély nélküli, illetve attól eltérő építési tevékenység esetén a Fenntartó

a) határidő kitűzése mellett felhívja az építtetőt a sérelmes tevékenység leállítására és a sérelmes állapot megszüntetésére

b) a határidő eredménytelen eltelte után az építtető költségére és kockázatára elvégezteti a szükséges munkát.

(6) Tilos az urnafal megközelítését szolgáló gyalogúton gyertyát, növényeket és egyéb tárgyat elhelyezni. A tiltás ellenére adott helyen – az eltemettetés napját, valamint a halottak napját követő 15 nap kivételével – elhelyezett gyertyát, növényeket és egyéb tárgyakat az önkormányzat eltávolítja.

8. Temetkezési rend

9. § (1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha a temetőben már nincs soron következő sírhely, de a korábbi kiadott sírhelyek között üres sírhely, illetve lejárt meg nem váltott sírhely található.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az eltemettető kérésének megfelelő üres sírhelyet kell kiadni, illetve lejárt sírhelyet kell biztosítani.

(4) A temetés időpontját (nap, óra) az eltemettető és a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások kötelesek a fenntartónak a temetés előtt legalább 24 órával bejelenteni.

9. Temető infrastrukturális létesítményei

10. § A Fenntartó a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) Temetőhöz vezető út (gépjárművel átjárható) - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. §-a szerint.

b) Temető Vhr. 3. § (3) bekezdése szerinti körbehatárolása.

c) Temetőben keletkezett hulladék gyűjtése hulladékgyűjtőben. Az önkormányzat a hulladék rendszeres elszállításáról gondoskodik.

d) Az önkormányzat a vízvételt közkútból biztosítja.

e) Az önkormányzat a temetőben nyilvános illemhelyet biztosít.

11. § (1) A 10. §-ban felsorolt létesítmények közül:

a) ravatalozó használata térítésmentes,

b) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradvány az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,

c) a temetőben kiépített utakat temetés előkészítése és síremlék állítása céljából gépjárművel az önkormányzat előzetes engedélye után bárki ingyenesen használhatja, a temető melletti parkolót térítésmentesen igénybe veheti,

d) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

(2) Temetkezési szolgáltatást a temetőben csak az a vállalkozó (vállalat) végezhet, amely a tevékenységre vonatkozó minden jogszabályi feltételnek megfelel.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére nincs temetőfenntartási hozzájárulás megállapítva.

10. A temető rendje

12. § A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető folyamatos nyitva tartását, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, pontos címét.

13. § (1) A temető egész nap nyitva tart.

(2) A temetőt bárki nyitvatartási időn belül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) Tilos a temetőbe kutyát bevinni (vakvezető kutya kivételével).

(4) Ügyelni kell arra, hogy mécses, gyertya tűzveszélyt ne okozzon.

(5) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenység végzéséhez -, ideértve a síremlék állítást is - jóváhagyás, engedélyezés szükséges, így a tevékenység megkezdése előtt a Hivatal részére be kell jelenteni.

(6) A temetőt látogató magánszemélyek, és a temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

11. Záró rendelkezések

14. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezésről szóló 1/2001 (II.1.) önkormányzat rendelet hatályát veszti.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A sírhelyek megváltási és újraváltási díjairól
A sírhelyek megváltási és újraváltási díjairól:

Egyes sírhely

3.000,- Ft /25 év

Kettős sírhely

6.000,- Ft /25 év

Egyes urnafülke

6.000,- Ft /10 év

Kettős urnafülke

12.000,- Ft /10 év