Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rábatamási Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. § (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 305 861 581,- Ft költségvetési bevétellel, 305 861 581,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal, ebből 0,- Ft - működési hiány, 0,- Ft felhalmozási többlet állapítja meg. A költségvetési hiányt előző évek maradványából finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi tartaléka: 26.525.709,- Ft.

(4) Az 1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint az engedélyezett létszámkeretet. A 2. melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű bemutatását.

(5) A 1.1, 1.2 mellékletek tartalmazzák az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban. A 1.3 melléklet tartalmazza a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban. A 1.4. melléklet tartalmazza a Rábatamási Körzeti Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

(6) A 2.1 melléklet az állami támogatások részletezését, a 2.2 melléklet a bevételek és kiadások előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint bemutatását, a 2.3 melléklet a beruházások és felújítások célok szerinti bemutatását, a 2.4 melléklet az átvett pénzeszközöket, a 2.5 melléklet az átadott pénzeszközöket, a 2.6 melléklet a szociális juttatások részletezését tartalmazza.

(7) A 3. melléklet tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(8) A 4. melléklet tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

(9) Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(10) A 6. melléklet tartalmazza a 2023. évi EU-s támogatásokat.

(11) A 7. melléklet tartalmazza tartalmazza az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulását visszafizetés szerinti bontásban.

(12) A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az előirányzatok 2023. évi alakulásáról.

(13) A 9. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint, a 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), a 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza.

4. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a Képviselő-testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit e joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.

(3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak.

(4) A beruházások végrehajtása, illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel, illetve befektetéssel.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.