Szilsárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015 (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szilsárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1.§ Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.


2.§ Szilsárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) illetékességi területén az alábbi adónemeket vezeti be:

a)      magánszemélyek kommunális adója

b)      helyi iparűzési adó.


Magánszemélyek kommunális adója


3.§ Az adó mértéke adótárgyanként: 6.000,-Ft/év.

4.§ Mentes a kommunális adó fizetési kötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.Helyi iparűzési adó


5.§ Az iparűzési adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 2.000.-Ft.


Záró rendelkezések


6.§ E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/1991.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról, továbbá az azt módosító 8/1991.(XII.13.). 4/1992.(III.20.), 11/1995.(XII.29.) sz. önkormányzati rendeletek, valamint Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról és az azt módosító 19/2004.(XI.08.), 16/2005.(XII.23.) sz. önkormányzati rendeletek.Szalai Miklós                                                                                    dr. Horváth Martina

polgármester                                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetése – Szilsárkány Község Önkormányzatának hirdetőtábláján  - a mai napon megtörtént.

Szilsárkány, 2015.11.30.

                                                                    


                                          dr Horváth Martina

                                                   jegyző