Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 12. 16

Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2020.12.16.

Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdésének h pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Darnózseli Község illetékességi területén a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Darnózseli község illetékességi területén az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre:

1. építményadó,
2. magánszemélyek kommunális adója,
3. helyi iparűzési adó.
I. Építményadó
Az adókötelezettség

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

2/A. § [1]

Az adó alapja

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3/A. § [2]

Az adó mértéke

4. § Az adó évi mértéke

a.) lakás célú épület után : 500 Ft/ m2
b.) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 100 Ft/ m2
c.).[3]
Adómentesség

5. § A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. § rendelkezéseiben meghatározottakon túl mentes:

a.) A nem lakás céljára szolgáló építmény közül a gépjárműtároló, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze.
b.) Mentes az az adóalany, akit ugyanazon adótárgy után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség terhel.[4]
II. Magánszemélyek kommunális adója
Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 10.000 Ft.[5]

Adómentesség

7. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az a személy, aki az adóévben a 65. életévét betöltötte, egyedül álló és havi jövedelme az érvényben lévő nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg.

(2) Mentes a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész közül a gépjárműtároló.

III. Iparűzési adó
Az adó mértéke

8. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.[6]

Adómentesség

9. § Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

10. § (1) A 9 §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

IV. Záró rendelkezések

11. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak az irányadók.

12. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő–testületének az építményadóról szóló 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2010. (XII.16.) rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 10/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet.