Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 12. 31

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól

2022.03.01.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre és a jegyzőre, valamint az aljegyzőre (együttesen: közszolgálati tisztviselők).

2. § (1) A köztisztviselőt 2022. évben illetménykiegészítés illeti meg.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

3. §1 A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2022. március 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55.000,- Ft.

4. § A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

5. § (1) A közszolgálati tisztviselőket - magasabb szintű jogszabályok alapján - megillető egyéb juttatások különösen az alábbiak:

a) cafetéria-juttatás;

b) munkavégzéshez kapcsolódó közlekedési támogatás;

c) képzettségi pótlék mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők részére;

d) anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők külön juttatása;

e) hozzájárulás a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez szakorvosi vélemény alapján, legfeljebb kétévente, legfeljebb 50.000,- Ft összegben és

f) bankszámla-hozzájárulás.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások közül a közszolgálati tisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás, illetményelőleg, továbbá tanulmányi szerződés alapján képzési és továbbképzési támogatás, illetve munkaidő kedvezmény adható.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti juttatások igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának rendjét és visszatérítésének szabályait, továbbá azok mértékét a magasabb szintű jogszabályok keretei között a költségvetésben biztosított forrásokra figyelemmel a jegyző a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg, azzal, hogy a szociális és kegyeleti támogatás a nyugállományú közszolgálati tisztviselők részére is biztosítható.

6. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 8/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

1

A 3. § a Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.