Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 26

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2021.02.27.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 604.163.575,- forintban (ebből költségvetési kiadás: 485.189.215,- Ft, finanszírozási kiadás: 118.974.360,- Ft) és

b) bevételi főösszegét 604.163.575,- forintban (ebből költségvetési bevétel: 382.889.527,- Ft, finanszírozási bevétel: 221.274.048,- Ft)

állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület

a) a 2021. évi költségvetési kiadásokat az 1. melléklet;

b) a 2021. évi költségvetési bevételeket a 2. melléklet;

c) a 2021. évi finanszírozási kiadásokat a 3. melléklet;

d) a 2021. évi finanszírozási bevételeket a 4. melléklet;

e) a Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetését az 5. melléklet és

f) a 2021. évi költségvetési létszámkeretet a 6. melléklet

szerint állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

5. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke az Önkormányzattal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók esetén 15,- Ft /km.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezésit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

2. melléklet

Költségvetési bevételek

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

5. melléklet

A Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

6. melléklet

A 2021. évi költségvetési létszámkeret
1

Hatályon kívül helyezte a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022 (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2022. május 27. napjától.