Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 06. 30

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.03.04.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) A közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl. veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj, stb.) elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt, a fákról lehullott levél, avar, kerti hulladék kivételével.

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) komposztálni kell vagy a közszolgáltatónak, illetve a hulladék átvételére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak (pl. hulladékgyűjtő udvarban) kell átadni, továbbá az engedélyezett időszakban elégethető az e rendeletben meghatározott feltételek betartásával.

„(3) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet. Az égetés 2021. április 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető. Az égetés szélcsendes időben történhet. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. olaj) nem használható. Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetve anyagokat kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl. veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj, stb.) elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt.

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) komposztálni kell vagy a közszolgáltatónak, illetve a hulladék átvételére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak (pl. hulladékgyűjtő udvarban) kell átadni.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (3a) bekezdése.

3. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba.

(3) Hatályát veszti ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon.