Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 03. 04

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.03.04.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

{(5) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:}

„b) hamvasztásos temetésnél:

ba) egyes és kettős urnafülke (kolumbárium), valamint

bb) urnasírhely.

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó egyes urnafülke elölnézeti mérete: 30 x 30 cm; a kettős urnafülke elölnézeti mérete: 60 x 30 cm

(3) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes és kettős sírhely, valamint urnasírhely esetén 25 év,

b) egyes és kettős urnafülke esetén 50 év.

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSI DÍJAI
1) Egyes sírhely díja: 5.000 Ft
2) Kettős sírhely díja: 10.000 Ft
3) Egyes urnafülke díja: 40.000 Ft
4) Kettős urnafülke díja: 80.000 Ft
5) Urnasírhely díja: 10.000 Ft