Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 12

Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

HALÁSZI Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

Halászi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Püski Község Polgármesterének hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat és támogatási formákat, amelyek szerint a Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása (a továbbiakban: társulás) segítséget nyújt a gyermekek és a fiatal felnőttek jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

2. A rendelet személyi hatálya

2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Halászi és Püski községek közigazgatási területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre, valamint az önkormányzati támogatással érintett fiatal felnőttekre.

3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

3. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Családsegítő Szolgálat útján látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás, illetve ellátás igénybevételére, az ellátás megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza.

4. Gyermekek napközbeni ellátása

4. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása óvodáskorú gyermek, valamint bölcsődei nevelés esetében a társulás által fenntartott Halászi Óvoda és Bölcsődében biztosított.

(2) Az igénybevételre irányuló kérelmet írásban, az intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjénél.

(3) A felvételi kérelem elbírálási feltételeit, valamint a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az ellátás megszűnésének eseteit és módját a napközbeni ellátást biztosító intézmény mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje részletesen szabályozza.

5. Térítési díj

5. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban, valamint az óvoda és a bölcsőde esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának mértékét az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményén kívül más, a személyi térítési díjakat érintő kedvezményeket nem állapít meg.

(5) A gyermekétkeztetést az önkormányzat vállalkozás bevonásával biztosítja.

6. Szünidei gyermekétkeztetés

6. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés tekintetében a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokhoz képest eltérést nem határoz meg, a jogosultak körét nem bővíti, további díjkedvezményt nem alkalmaz.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele az igény bejelentését követően, az önkormányzat által meghatározott módon, az étel elvitelével történik.

(3) Az igényelt szünidei gyermekétkeztetést akadályoztatás esetén az igénybevétel napját megelőző nap 9:00 óráig a jogosult gyermek törvényes képviselője köteles lemondani, amelynek elmaradása esetén az önkormányzat az étel teljes költségét az igénylő részére kiszámlázza.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja hatályát veszti.