Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 12

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.12.
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott - feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át - egyedül álló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át - nem haladja meg és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át feltéve, hogy a kérelmező közgyógyellátásra semmilyen jogcímen nem jogosult.

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló kérelmező esetében a 350 %-át és vagyonnal nem rendelkezik. A rendkívüli települési támogatás - az (5) bekezdésben foglalt eset kivételével- háztartásonként évente legfeljebb négy alkalommal adható.

(3) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.

(4) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A gyermek beiskolázásához települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Majthényi Tamás dr. Csanádi Viktória
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Halászi, 2021. június 11.
dr. Csanádi Viktória
jegyző