Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12- 2021. 10. 12

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.12.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat települési támogatást nyújt:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) fűtési költségekhez,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (a továbbiakban: rendkívüli települési támogatás),

e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként és

f) gyermek beiskolázásához.

(2) A Rendelet az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Fűtési költségekhez kapcsolódó települési támogatás]

(1) Fűtési költségekhez kapcsolódó települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.

(2) A fűtési költségekhez kapcsolódó települési támogatás összege 30.000 Ft, háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

(3) A kérelem évente egy alkalommal nyújtható be, tárgyév október 15. napjától tárgyévet követő év január 31. napjáig.

(3) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) a 3/A. § alapján nyújtható települési támogatás;

b) a 5. § (2) bekezdése alapján nyújtható települési támogatás;

c) a 7. § alapján nyújtható települési támogatás megállapításával;

d) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével és

e) a 8. § szerinti köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítéssel

kapcsolatos hatásköröket a Szociális és Kulturális Bizottságra ruházza át.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.