Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01- 2022. 02. 01

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

2022.02.01.

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő havi tiszteletdíjának összege – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint.

(3) Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület valamely állandó bizottságának elnöke, úgy tiszteletdíjának havi összege 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.