Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.19.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 634.337.492,- forintban (ebből költségvetési kiadás: 506.994.914,- Ft, finanszírozási kiadás: 127.342.578,- Ft) és

b) bevételi főösszegét 634.337.492,- forintban (ebből költségvetési bevétel: 463.600.667,- Ft, finanszírozási bevétel: 170.736.825,- Ft) állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület

a) a 2022. évi költségvetési kiadásokat az 1. melléklet;
b) a 2022. évi költségvetési bevételeket a 2. melléklet;
c) a 2022. évi finanszírozási kiadásokat a 3. melléklet;
d) a 2022. évi finanszírozási bevételeket a 4. melléklet;
e) a Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetését az 5. melléklet és
f) a 2022. évi költségvetési létszámkeretet a 6. melléklet
szerint állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

5. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke az Önkormányzattal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók esetén 15,- Ft /km.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.