Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2022. 05. 01

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

2022.05.01.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Halászi Község Önkormányzata intézményi konyhája által biztosított étkezések igénybevételének díját e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint állapítom meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Halászi Óvoda és Bölcsőde feladatellátási helyein biztosított étkezési szolgáltatásokra.

(3) Hatályát veszti Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 5/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Intézményi térítési díjak a gyermekintézményekben
1.) Óvodás gyermek után teljes ellátás esetén 516,- Ft/nap
2.) Iskola-napközis gyermek teljes ellátás esetén 635,- Ft/nap
3.) Iskolás gyermek csak menzás ellátás esetén 424,- Ft/nap
4.) Bölcsőde 482,- Ft/adag
5.) A Halászi Óvoda és Bölcsődében a bölcsődei gondozás díja 0,- Ft
A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.