Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (X.31.) rendelet az a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 7/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (X.31.) rendelet az a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 7/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításárólGyőrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1 §.


A rendelet 13.§ (1) c.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:


c)         új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik,


2.§  1. A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok.
  2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Győrasszonyfa, 2017. október 26.               Valiczkó Mihály                                                    Laposáné Molnár Ildikó

                  polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2017. október 31. napján kihirdetésre került.


                                                                                               Laposáné Molnár Ildikó

     jegyző