Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2017.(XI.10.) rendelete a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

Hatályos: 2017. 11. 11- 2018. 03. 30

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

12/2017.(XI.10.) rendelete

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásrólGyőrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1 §.

Győrasszonyfa Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát (továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként legfeljebb 2 m3  mennyiségben.

2 §.

A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa község területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

3 §.

Tűzifára az a személy jogosult aki, vagy akinek a háztartásában olyan személy él, aki e rendelet hatálybalépése napján

  1. időskorúak járadékában vagy
  2. aktív korúak ellátásában részesül vagy
  3. települési támogatásban részesül, különösen, ha lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül vagy
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelő családok, vagy
  5. nyugdíjas vagy
  6. munkanélküli, vagy
  7. kiskorú gyermeket nevelő család, vagy
  8. létfenntartási krízishelyzetben van

4 §.

A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni azt 1 sz melléklet alapján kérelmet benyújtó háztartást, ahol egyáltalán nincs tüzelő, vagy az otthonában lévő tűzifa mennyisége 0,5 m3-nél kevesebb.5 §.

A tűzifára jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt.

6.§.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. sz melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani 2017. november 30-ig személyesen a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal Győrasszonyfai Kirendeltségén. A kérelmek elbírálása legkésőbb 2017. december 15-ig megtörténik. A döntést követően folyamatosan kerülhet kiutalásra a szociális tűzifa.

7.§.

A benyújtott kérelmeket az önkormányzat képviseletében a Polgármester határozatban elbírálja, és a jogosultaknak legkésőbb 2017. december 31-ig kiutalja, kiszállíttatja a tűzifát.

A jogosult aláírásával igazolja a számára határozatban kiutalt tűzifa átvételét.

8.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31-ével hatályát veszti.


Győrasszonyfa, 2017. november 7.Valiczkó Mihály                                                                               Laposáné Molnár Ildikó

  polgármester                                                                                                   jegyző 


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. november 10.                                   Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                                            jegyző


Mellékletek