Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28- 2018. 05. 30

GYŐRASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Győrasszonyfa közigazgatási területére terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

     39.894.873   Ft

   Költségvetési bevétellel

48.049.640   Ft

   Költségvetési kiadással

-8.154.767   Ft

48.049.640   Ft

48.049.640 Ft

   Költségvetés bevételek és kiadások egyenlegével

   Bevételi főösszeggel

  Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek és kiadások -8.154.767 Ft egyenlegét az előző évben képződött maradvány 8.154.767 Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, továbbá kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az állami támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok  szerinti összesítő táblázatban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadását a 7. sz. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.  

(4) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadást nem tervez.

(5) Az önkormányzat által tervezett céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervezett.

(7) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A közvetett támogatások kimutatását a 1. sz. tájékoztató tábla alapján fogadja el a képviselő testület.

(10) Az önkormányzat 2017 évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 7 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az év közben jelentkező, előre nem látható működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel felvételét rendelheti el.5. §

Az előirányzatok módosítása


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az aktuális képviselő testületi ülés időpontjában, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

A gazdálkodás szabályai


(1) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 2. sz. tájékoztató tábla alapján, a likviditási tervet a 3. sz. tájékoztató tábla alapján fogadja el a képviselő testület.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokról eseti megbízás alapján gondoskodik.


8. §

Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Győrasszonyfa, 2017. február 14.


...............................................

...........................................

Laposáné Molnár Ildikó

Valiczkó Mihály

jegyző

polgármester


PH.


A rendelet kihirdetve:

Győrasszonyfa, 2017. február 28.                                                                                              ..............................................

                                                                                                 Laposáné Molnár Ildikó                                                                                                                  jegyző