Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairólGyőrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések

1. §


(1) E rendelet hatálya Győrasszonyfa Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Győrasszonyfa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy

b) Győrasszonyfa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

c) Valamennyi Győrasszonyfában működő elismert egyház, érdekképviseleti és civil szervezetek

d) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

(3) Jelen rendeletben a településrész, a tervezési terület lehatárolása által érintett és a tervezési terület lehatárolásával közvetlenül szomszédos telkek összessége. A teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszköz esetében a településrész a teljes közigazgatási terület.

(4) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia készítésének és módosításának egyeztetésére jelen rendelet településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó szabályai érvényesek a Korm. rendeletben meghatározottak szerint.


II. A tájékoztatás módja és eszközei

2. §


(1) Az 1. § (2) a)-d) pontjában szereplők a Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal, Győrasszonyfai Kirendeltsége cím: 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18. (a továbbiakban: Hivatal) épületében megtalálható hirdetőtábláján, valamint a település honlapján elhelyezett (www.gyorasszonyfa.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról. A hirdetmény megjelenésének tényéről A/4-as méretű tájékoztató plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin.

(2) Azok a partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak.


(3) A partnerek számára a véleményezési anyag elektronikus adathordozón biztosított. A partner a véleményezési szakaszban a papír alapú véleményezési anyagot az önkormányzat erre kijelölt helyiségében és előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti.

(4) A véleményezési szakaszban a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt legalább 30 napra közzé kell tenni a Hivatal hirdetőtábláján és a település honlapján. A közzététel tényéről A/4-es méretű tájékoztató plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin.


III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

3. §


(1) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül véleményben kifejti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

(3) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ez esetben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját.

(4) A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.

(5) A közzétett felhívás, tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a partner az (1) – (4) bekezdések szerinti véleményét, javaslatát a felhívásban meghatározott határidőig - amely az államigazgatási szerveknek jogszabályban meghatározott határidőt nem haladja meg -, és módon írásos javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, a véleményt:

a) a Hivatal címére történő megküldéssel vagy

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban - amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz - meghatározott e-mail címre küldi meg.

(6) Azt a partnert, aki a határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(7) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.


4. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a polgármestertől.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely lakos véleményt adhat a polgármesternek címezve, amelyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.


5. §


(1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, azokat a polgármester a tervező felé továbbítja.

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményt a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


IV. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

6. §


(1) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a polgármester a tervező közreműködésével összeállított polgármesteri válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről, a polgármesteri válaszokról és az el nem fogadott vélemények indokolásáról a Képviselő-testület a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt.


V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

7. §


(1) A véleményezési anyag közzététele a 2. § (5) bekezdésben meghatározott módon történik.

(2) Az önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 20 napon belül feltölti a település hivatalos honlapjára – www.gyorasszonyfa.hu –, és kérelemre betekintést biztosít, az önkormányzat épületében nyilvántartott hitelesített dokumentumokba.


VI. Záró rendelkezések

8. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


Győrasszonyfa, 2017. március 14.
Valiczkó Mihály                                                       Laposáné Molnár Ildikó

      polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Győrasszonyfa, 2017. március 31.


                                                                                                          Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                                            jegyző