Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 30

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

  az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Győrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében   2016 évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya  az Önkormányzatra terjed ki.
II. fejezet


Az önkormányzat  2016. évi költségvetésének teljesítése


2. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének


a)  kiadási főösszegét       93 265 309,- forintban,

b)  bevételi főösszegét   107 734 271,- forintban állapítja meg.
III. fejezet


Költségvetési bevételek és kiadások


3. §. Az önkormányzat 2016. évi előirányzott és teljesített bevételeiről  és kiadásairól jogcím szerinti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.


4. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási célú bevételeit és  kiadásait mérlegszerűen a 2.2 számú melléklet szerint állapítja meg.


5. §.  Az önkormányzat a beruházási, felújítási és az egyéb felhalmozási célú kiadásait  feladatonként részletezve  a  3. számú  melléklet  táblázatai szerint hagyja jóvá.


6. §.  Az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait 5.1 – 5.3. számú mellékletek szerint mutatja ki. kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.IV. fejezet


A költségvetési létszámkeret


7. §. (1)  A képviselő-testület az önkormányzat  teljesített  létszámkeretét  10  főben hagyja jóvá, ebből a  közfoglalkoztatottak teljesített éves létszámát  7  főben állapítja meg.V. fejezet


 Költségvetési  maradvány


8. §. (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált költségvetési maradványa  14 468 962  Ft-ban kerül jóváhagyásra.


VI. fejezet


Egyéb rendelkezések


 9. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét  a 1.tájékoztató tábla  szerint,  a vagyon  2016. évi  alakulásáról szóló kimutatást az 4.1-4.2 tájékoztató táblák  szerint, a pénzkészlet változását a 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


10. §. A képviselő testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket  a  2. tájékoztató tábla,   a közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a  3. tájékoztató tábla  alapján  mutatja ki.


VII. fejezet


Záró rendelkezések  


11. §.  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrasszonyfa Község Képviselő-testületének  1/2017.(III.16.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a módosításáról szóló   8/2016.(XI.30.),  7/2017.(V.31.) rendeletek. Valamint Győrasszonyfa Község Képviselő-testületének 3/2016.(V.31.) rendelete a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról.Győrasszonyfa, 2017. május 23.


.................................................                                             ................................................

Valiczkó Mihály                                                              Laposáné Molnár Ildikó

    polgármester                                                                            jegyzőPh.A rendelet kihirdetve:

Győrasszonyfa 2017. május 31.

............. ..........................

Laposáné Molnár Ildikó

jegyző


Mellékletek