Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2022. 09. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

2022.09.01.

Győrasszonyfa község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Győrasszonyfa község közigazgatási területén történő házasságkötések megünneplésének eljárásai során, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § Alapszolgáltatás alatt a házasságkötés társadalmi megünneplése esetén, az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben történő közreműködésével, az erre kijelölt hivatalos helyiségben, és a jogszabályban rögzített hivatalos szöveggel lefolytatott eljárást kell érteni. Az alapszolgáltatás díjmentes.

3. § Többletszolgáltatás alatt a házasságkötés társadalmi megünneplése esetén az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül, és/vagy hivatali helyiségen kívül történő közreműködését kell érteni.

4. § A házasságkötés megünneplésének a hivatalos helyiségben, de hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatásának díja nettó 15.748. Ft + ÁFA.

5. § A házasságkötés társadalmi megünneplésének a hivatali munkaidőben, de a hivatalos helyiségen kívül történő szolgáltatásának díja nettó 23.620. Ft + ÁFA.

6. § A házasságkötés társadalmi megünneplésének a hivatali munkaidőn kívül, és a hivatalos helyiségen kívül történő szolgáltatásának díja nettó 23.620. Ft + ÁFA.

7. § A szolgáltatások díját legkésőbb a rendezvényt megelőzően 10 nappal kell befizetni az önkormányzati hivatal házipénztárában.

8. § A szolgáltatási díjak az önkormányzat bevételét képezik, melyeket az önkormányzat az anyakönyvi eseményeknek helyszínt adó nagyterem és közvetlen környezete, valamint az anyakönyvi szolgáltatások, kellékek, kiegészítők színvonalasabbá tételére és az anyakönyvvezetők díjazására fordít.

9. § Győrasszonyfa község önkormányzati hivatala az e rendeletben meghatározott célra kijelölt hivatalos helyiségének címe: 9094 Győrasszonyfa Hunyadi tér 18.

10. § (1) Az eljáró anyakönyvvezető részére a hivatali munkaidőn túl végzett szolgáltatás lebonyolításáért alkalmanként, azaz anyakönyvi eseményenként nettó 20.000,- Ft külön díjazás jár. Az eljáró anyakönyvvezető részére a hivatali munkaidőben végzett szolgáltatás lebonyolításáért nem jár külön díjazás.

(2) Az eljáró anyakönyvvezető részére a hivatali munkaidőn túl végzett szolgáltatás lebonyolításáért alkalmanként, azaz anyakönyvi eseményenként 4 óra munkaidő kedvezmény jár. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati köztisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

(3) Az anyakönyvvezetőt az (1) és (2) bekezdésben jelzett juttatások választása szerint vagylagosan illetik meg.

11. § (1) E rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.13.) rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

12. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.